Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2009/10:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2009

Beslut

Budget för landsbygd, livsmedel, jord- och skogsbruk (MJU2)

Under nästa år ska drygt 19 miljarder kronor gå till areella näringar, landsbygd och livsmedel, enligt budgetramen för 2010. Riksdagen har beslutat hur pengarna ska fördelas inom området. På landsbygdsområdet är verksamheten inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013 central. Sammanlagt ska 1,2 miljarder kronor gå till de myndigheter som bedriver verksamhet inom utgiftsområdet, bland annat Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Till forskning och utbildning fördelas 2 miljarder kronor. EU:s regleringar och stödsystem påverkar i stor utsträckning verksamheten inom området. Av utgifterna finansieras 63 procent genom europeiska fonder. Dessa finansieras i sin tur av medlemsländerna genom EU-budgeten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-11-19
Justering: 2009-11-26
Betänkande publicerat: 2009-12-02
Trycklov: 2009-12-01
Reservationer 9
bet 2009/10:MJU2

Alla beredningar i utskottet

2009-11-19, 2009-11-17, 2009-11-12

Budget för landsbygd, livsmedel, jord- och skogsbruk (MJU2)

Under nästa år ska drygt 19 miljarder kronor gå till areella näringar, landsbygd och livsmedel, enligt budgetramen för 2010.

Regeringen har lagt ett förslag på hur pengarna ska fördelas inom området.

På landsbygdsområdet är verksamheten inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013 central.

Sammanlagt ska 1,2 miljarder kronor gå till de myndigheter som bedriver verksamhet inom utgiftsområdet, bland annat Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

Till forskning och utbildning fördelas 2 miljarder kronor.

EU:s regleringar och stödsystem påverkar i stor utsträckning verksamheten inom området. Av utgifterna finansieras 63 procent genom europeiska fonder. Dessa finansieras i sin tur av medlemsländerna genom EU-budgeten.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-10
4

Beslut

Beslut: 2009-12-14
16 förslagspunkter, 13 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppföljning av statens insatser för småskalig livsmedelsproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om miljö- och jordbruksutskottets uppföljning av statens insatser för småskalig livsmedelsproduktion.

2. Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för jordbruks-, fiske- och livsmedelsområdena

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om miljö- och jordbruksutskottets uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23.

3. Anslag inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndiganden
Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 55 000 000 kr efter 2010,
2. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 775 000 kr under 2011,
3. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 500 000 kr under 2011,
4. bemyndigar regeringen att för 2010 låta Kammarkollegiet ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret på högst 5 000 000 kr,
5. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 250 000 000 kr under 2011,
6. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 115 000 000 kr under 2011 och högst 35 000 000 kr under 2012,
7. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kr under 2011 och högst 4 000 000 kr under 2012,
8. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:16 Från EG-budgeten finansierat strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 49 000 000 kr under 2011 och högst 12 000 000 kr under 2012,
9. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kr under 2011,
10. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 900 000 000 kr under 2011, högst 544 400 000 kr under 2012, högst 318 300 000 kr under 2013, högst 208 700 000 kr under 2014 och högst 28 600 000 kr därefter,
11. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 100 000 000 kr under 2011, högst 626 900 000 kr under 2012, högst 422 500 000 kr under 2013, högst 326 200 000 kr under 2014 och högst 24 400 000 kr därefter,
13. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:28 Främjande av rennäringen m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kr under 2011 och högst 2 000 000 kr under 2012,
14. bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kr under 2011, högst 400 000 000 kr under 2012 och högst 400 000 000 kr under perioden 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 23 punkterna 1-11, 13 och 14.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 23 punkt 15.

c) Motioner rörande anslag
Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Fi299 yrkande 37, 2009/10:MJ214 yrkande 2, 2009/10:MJ220, 2009/10:MJ223, 2009/10:MJ289, 2009/10:MJ330, 2009/10:MJ345, 2009/10:MJ347, 2009/10:MJ360, 2009/10:MJ370 yrkandena 9 och 11, 2009/10:MJ387, 2009/10:MJ402, 2009/10:MJ403 yrkandena 2, 7, 8, 12 och 14, 2009/10:MJ424, 2009/10:MJ427, 2009/10:MJ431 yrkande 2, 2009/10:MJ474 yrkandena 1-3, 11 och 14 samt 2009/10:MJ479 yrkandena 4 och 6.

4. Friköp av fjällägenheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner förslaget om friköp av fjällägenheter samt upplåtelse med tomträtt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 23 punkt 12.

5. Statsskogsutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ344.

6. Huvudmannaskap för veterinärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ201, 2009/10:MJ422 och 2009/10:MJ474 yrkande 22.

Reservation 1 (s, v, mp)

7. Djurskyddstillsyn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ285, 2009/10:MJ288, 2009/10:MJ297, 2009/10:MJ358 yrkandena 2 och 3, 2009/10:MJ390, 2009/10:MJ417, 2009/10:MJ429 och 2009/10:MJ474 yrkande 21.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (mp)

8. Jakt- och viltvårdsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ213, 2009/10:MJ238, 2009/10:MJ283, 2009/10:MJ291, 2009/10:MJ334, 2009/10:MJ453 yrkande 2, 2009/10:MJ456 och 2009/10:MJ474 yrkande 23.

Reservation 4 (s)

9. Jordbrukets konkurrenskraft m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ377 yrkande 2, 2009/10:MJ380 i denna del och 2009/10:MJ467 yrkande 1.

10. Uthållig produktion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ448 och 2009/10:MJ479 yrkande 10.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m830014
c21008
fp22006
kd17007
v01606
mp01207
Totalt143135071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Principer för utbetalning av vissa stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ333 och 2009/10:MJ380 i denna del.

Reservation 6 (s)

12. Regelförenkling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ364 yrkande 1, 2009/10:MJ377 yrkande 1, 2009/10:MJ382, 2009/10:MJ467 yrkande 2 och 2009/10:N468 yrkande 5.

13. Ansvaret för livsmedelskontrollen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ393.

14. Biogas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ248 och 2009/10:MJ311.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m830014
c21008
fp22006
kd17007
v01606
mp01108
Totalt143135071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Främmande arter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ236 yrkandena 1 och 2, 2009/10:MJ281 och 2009/10:MJ356.

Reservation 8 (s)

16. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ403 yrkande 3.

Reservation 9 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m830014
c21008
fp22006
kd17007
v01606
mp01207
Totalt143135071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag