Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2010

Beslut

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om 17,9 miljarder kronor till areella näringar, landsbygd och livsmedel. Den största mängden pengar går till gårdsstöd och djurbidrag, till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och till Sveriges lantbruksuniversitet. Riksdagen godkände också miljö- och jordbruksutskottets uppföljning av statens insatser för att nå 2010 års mål för produktion och offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel. Offentlig konsumtion betyder alla de livsmedel som köps av den offentliga sektorn, antingen direkt eller genom upphandling. Enligt rapporten kommer målen om kraftigt ökad produktion av mjölk, ägg, nöt, gris och fågel att nås. Däremot nås inte målet om att 20 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk eller målet om att 25 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk. Utskottet anser att det är viktigt att regelverket för ekologisk produktion görs så enkelt och tydligt som möjligt. Det är också viktigt att staten fortsätter sin satsning på forskning, utveckling och rådgivning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

53 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-16
Justering: 2010-11-30
Betänkande publicerat: 2010-12-08
Trycklov: 2010-12-01
Reservationer 9
Betänkande 2010/11:MJU2

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att areella näringar, landsbygd och livsmedel får anslag på sammanlagt 17,9 miljarder kronor för 2011. Den största mängden pengar går till gårdsstöd och djurbidrag, till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och till Sveriges lantbruksuniversitet.

Utskottet har också gjort en uppföljning av statens insatser för att nå 2010 års mål för produktion och offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel. Offentlig konsumtion betyder alla de livsmedel som köps av den offentliga sektorn, antingen direkt eller genom upphandling. Enligt rapporten kommer målen om kraftigt ökad produktion av mjölk, ägg, nöt, gris och fågel att nås. Däremot nås inte målet om att 20 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk eller målet om att 25 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk.

Utskottet anser att det är viktigt att regelverket för ekologisk produktion görs så enkelt och tydligt som möjligt. Det är också viktigt att staten fortsätter sin satsning på forskning, utveckling och rådgivning. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner uppföljningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-15
4

Beslut

Beslut: 2010-12-16
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad miljö- och jordbruksutskottet anfört om utskottets uppföljning av statens insatser för ekologisk produktion och offentlig konsumtion.

2. Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad miljö- och jordbruksutskottet anfört om utskottets uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

3. Mål för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de mål för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 23 punkt 1.

4. Anslag inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndiganden
Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 85 000 000 kr under perioden 2012-2015,
2. bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 500 000 kr under 2012,
3. bemyndigar regeringen att för 2011 låta Kammarkollegiet ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret på högst 5 000 000 kr,
4. bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 230 000 000 kr under 2012,
5. bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 125 000 000 kr under 2012 och högst 25 000 000 kr under 2013,
6. bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 000 000 kr under 2012 och högst 3 000 000 kr under 2013,
7. bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 1:16 Från EU-budgeten finansierat strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 42 000 000 kr under 2012 och högst 23 000 000 kr under 2013,
8. bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kr under 2012,
9. bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 041 415 000 kr under 2012, högst 1 000 000 000 kr under 2013 och högst 660 585 000 kr under 2014 och 2015,
10. bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 134 014 000 kr under 2012, högst 1 000 000 000 kr under 2013 och högst 665 986 000 kr under 2014 och 2015,
11. bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 1:28 Främjande av rennäringen m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kr under 2012 och högst 3 300 000 kr under 2013,
12. bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 1:30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 450 000 000 kr under 2012, högst 400 000 000 kr under 2013 och högst 350 000 000 kr under perioden 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 23 punkterna 2-13.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2011 anslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 23 punkt 14.

c) Motioner om anslag
Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C362 yrkande 4, 2010/11:MJ204, 2010/11:MJ205, 2010/11:MJ219, 2010/11:MJ231 yrkande 2, 2010/11:MJ236, 2010/11:MJ248, 2010/11:MJ249, 2010/11:MJ251, 2010/11:MJ262, 2010/11:MJ278 yrkande 10, 2010/11:MJ295 yrkandena 1 och 4, 2010/11:MJ297, 2010/11:MJ305, 2010/11:MJ333, 2010/11:MJ348, 2010/11:MJ356 yrkandena 1-4, 2010/11:MJ382 yrkandena 1-3, 2010/11:MJ394, 2010/11:MJ406 och 2010/11:MJ426.

5. Hållbart skogsbruk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ206, 2010/11:MJ401 och 2010/11:MJ407 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S)

6. Huvudmannaskap för veterinärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ212, 2010/11:MJ405 och 2010/11:MJ422 yrkandena 4 och 7.

Reservation 2 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M950012
MP22111
FP20004
C17006
SD20000
V01603
KD18001
Totalt192111145

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Djurskyddsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ278 yrkande 2 och 2010/11:MJ295 yrkande 3.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M950012
MP12202
FP20004
C17006
SD20000
V01603
KD18001
Totalt171132046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Jakt- och viltvårdsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ225, 2010/11:MJ238, 2010/11:MJ254, 2010/11:MJ354 yrkandena 1 och 2, 2010/11:MJ371 och 2010/11:MJ380.

Reservation 4 (S)

9. Livsmedelsstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ214 och 2010/11:MJ362.

Reservation 5 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M940013
MP23101
FP20004
C17006
SD20000
V01603
KD18001
Totalt192111046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Hållbart jordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U269 yrkande 7, 2010/11:MJ272 yrkande 7, 2010/11:MJ275 yrkande 1 och 2010/11:MJ294 yrkande 2.

Reservation 6 (MP, V)

11. Jordbrukets konkurrenskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ221, 2010/11:MJ265 yrkande 1, 2010/11:MJ289, 2010/11:MJ338 yrkande 2, 2010/11:MJ340, 2010/11:MJ360, 2010/11:MJ409 och 2010/11:MJ440 yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M950012
MP02401
FP20004
C17006
SD20000
V01603
KD18001
Totalt170134045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Biogas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ230, 2010/11:MJ265 yrkande 2, 2010/11:MJ442 och 2010/11:N398 yrkande 10.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP)

13. Myggbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ263, 2010/11:MJ357 yrkande 1 och 2010/11:MJ381.