Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2010

Beslut

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om 17,9 miljarder kronor till areella näringar, landsbygd och livsmedel. Den största mängden pengar går till gårdsstöd och djurbidrag, till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och till Sveriges lantbruksuniversitet. Riksdagen godkände också miljö- och jordbruksutskottets uppföljning av statens insatser för att nå 2010 års mål för produktion och offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel. Offentlig konsumtion betyder alla de livsmedel som köps av den offentliga sektorn, antingen direkt eller genom upphandling. Enligt rapporten kommer målen om kraftigt ökad produktion av mjölk, ägg, nöt, gris och fågel att nås. Däremot nås inte målet om att 20 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk eller målet om att 25 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk. Utskottet anser att det är viktigt att regelverket för ekologisk produktion görs så enkelt och tydligt som möjligt. Det är också viktigt att staten fortsätter sin satsning på forskning, utveckling och rådgivning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att areella näringar, landsbygd och livsmedel får anslag på sammanlagt 17,9 miljarder kronor för 2011. Den största mängden pengar går till gårdsstöd och djurbidrag, till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och till Sveriges lantbruksuniversitet.

Utskottet har också gjort en uppföljning av statens insatser för att nå 2010 års mål för produktion och offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel. Offentlig konsumtion betyder alla de livsmedel som köps av den offentliga sektorn, antingen direkt eller genom upphandling. Enligt rapporten kommer målen om kraftigt ökad produktion av mjölk, ägg, nöt, gris och fågel att nås. Däremot nås inte målet om att 20 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk eller målet om att 25 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk.

Utskottet anser att det är viktigt att regelverket för ekologisk produktion görs så enkelt och tydligt som möjligt. Det är också viktigt att staten fortsätter sin satsning på forskning, utveckling och rådgivning. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner uppföljningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.