Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2011/12:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2011

Beslut

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till budgetanslag för utgiftsområdet areella näringar, landsbygd och livsmedel. Anslagen kommer att uppgå till cirka 17,7 miljarder kronor 2012 inom utgiftsområdet. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske.

Miljö- och jordbruksutskottet har gjort en uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen. Utskottet konstaterar bland annat att regeringen inte har kommenterat de synpunkter på skrotning av fiskefartyg som utskottet framförde hösten 2010. Riksdagen anser att det är viktigt att regeringen följer utvecklingen på området och återkommer med information till riksdagen.

Vidare framhåller riksdagen att det vill få bättre möjligheter att följa kopplingen mellan gjorda insatser, redovisade resultat och regeringens anslagsförslag i resultatredovisningen inom utgiftsområdet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-11-15
Justering: 2011-11-24
Betänkande publicerat: 2011-12-06
Trycklov: 2011-12-06
bet 2011/12:MJU2

Alla beredningar i utskottet

2011-11-15, 2011-11-10

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till budgetanslag för utgiftsområdet areella näringar, landsbygd och livsmedel. Anslagen kommer att uppgå till cirka 17,7 miljarder kronor 2012 inom utgiftsområdet. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske.

Utskottet har gjort en uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen. Utskottet konstaterar bland annat att regeringen inte har kommenterat de synpunkter på skrotning av fiskefartyg som utskottet framförde hösten 2010. Utskottet anser att det är viktigt att regeringen följer utvecklingen på området och återkommer med information till riksdagen.

Vidare framhåller utskottet att det vill få bättre möjligheter att följa kopplingen mellan gjorda insatser, redovisade resultat och regeringens anslagsförslag i resultatredovisningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-19
4

Beslut

Beslut: 2011-12-20
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad miljö- och jordbruksutskottet anfört om utskottets uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

2. Mål för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 23 punkt 1.

3. Anslag inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndiganden
Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslag 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 36 000 000 kr 2013 och högst 34 000 000 kr 2014-2016,
2. bemyndigar regeringen att för 2012 låta Kammarkollegiet ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 5 000 000 kr,
3. bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslag 1:14 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 500 000 kr 2013 och högst 20 500 000 kr 2014,
4. bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslag 1:15 Från EU-budgeten finansierat strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kr 2013 och högst 30 000 000 kr 2014,
5. bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslag 1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 213 000 000 kr 2013, högst 325 000 000 kr 2014 och högst 272 000 000 kr 2015 och 2016,
6. bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslag 1:22 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 352 500 000 kr 2013, högst 400 000 000 kr 2014 och högst 250 000 000 kr 2015 och 2016,
7. bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslag 1:28 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kr 2013, högst 400 000 000 kr 2014 och högst 400 000 000 kr 2015-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 23 punkterna 2-8.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2012 anslagen under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 23 punkt 9.

c) Motioner om anslag
Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ225, 2011/12:MJ241 yrkande 5, 2011/12:MJ310, 2011/12:MJ322, 2011/12:MJ336 yrkande 1, 2011/12:MJ345, 2011/12:MJ349, 2011/12:MJ354 yrkande 2, 2011/12:MJ376 yrkandena 1, 2, 4, 17 och 32, 2011/12:MJ410, 2011/12:MJ464, 2011/12:MJ467 yrkande 2 och 2011/12:MJ474.