Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2016

Beslut

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. Sammanlagt går cirka 17 miljarder kronor till det här utgiftsområdet. Pengarna går bland annat till gårdsstöd (knappt 6,5 miljarder kronor), åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (knappt 3,5 miljarder) och Sveriges lantbruksuniversitet (drygt 1,8 miljarder).

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att ändra principerna för upplåtelse och friköp av statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen med anledning av att miljö- och jordbruksutskottet har följt upp regeringens resultatredovisning för vissa delar av utgiftsområdet. Riksdagen konstaterar att problemet med en svag koppling mellan resultatredovisningen och målet för utgiftsområdet kvarstår. Det gör att det är svårt att se i vilken grad insatserna har bidragit till att nå det fastställda målet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-11-17
Justering: 2016-11-29
Trycklov: 2016-12-01
Reservationer 5
Betänkande 2016/17:MJU2

Alla beredningar i utskottet

2016-11-17, 2016-11-10

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. Sammanlagt går cirka 17 miljarder kronor till det här utgiftsområdet. Pengarna går bland annat till gårdsstöd (knappt 6,5 miljarder kronor), åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (knappt 3,5 miljarder) och Sveriges lantbruksuniversitet (drygt 1,8 miljarder).

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att ändra principerna för upplåtelse och friköp av statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

Utskottet har följt upp regeringens resultatredovisning för vissa delar av utgiftsområdet och vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen. Utskottet konstaterar att problemet med en svag koppling mellan resultatredovisningen och målet för utgiftsområdet kvarstår. Det gör att det är svårt att se i vilken grad insatserna har bidragit till att nå det fastställda målet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-06
Debatt i kammaren: 2016-12-07
4

Beslut

Beslut: 2016-12-08
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 och tillkännager detta för regeringen.


2. Anslag inom utgiftsområde 23

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 23 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 23 punkt 4 och avslår motionerna

2016/17:102 av Niclas Malmberg (MP),

2016/17:517 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M) yrkande 3,

2016/17:1584 av Betty Malmberg (M),

2016/17:2010 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 9,

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 6, 12 och 15,

2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6,

2016/17:2551 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5,

2016/17:2912 av Anders Forsberg m.fl. (SD),

2016/17:3009 av Per Åsling (C),

2016/17:3051 av Kerstin Lundgren (C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3170 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 1-4,

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 25 och 26,

2016/17:3282 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 1-5,

2016/17:3283 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3,

2016/17:3436 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) och

2016/17:3457 av Lars Tysklind m.fl. (L).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. för 2017 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 5 000 000 kronor för Viltvårdsfonden,
2. under 2017 besluta om medlemskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom mat (KIC Food for Future) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och under 2017-2024 för anslaget 1:23 Sveriges lantbruksuniversitet besluta om en årlig medlemsavgift på högst 500 000 kronor,
3. under 2017 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 23 punkterna 1, 3 och 5.

3. Principer för friköp av mark ovan odlingsgränsen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner förslaget om ändrade principer för upplåtelse och friköp av statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 23 punkt 2.

4. SLU:s verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2140 av Betty Malmberg (M) och

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 27 och 28.

Reservation 1 (M)

5. Forskning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1585 av Betty Malmberg (M) yrkandena 2 och 3 samt

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 30 och 31.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 70 0 14
SD 37 0 0 11
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 225 70 0 54


6. Utbetalning av direktstöd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 0 37 0 11
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 258 37 0 54


7. Utbetalning från landsbygdsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 37 0 0 11
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 16 0 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 281 14 0 54


8. Skördeskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2550 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 5 (KD)