Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2018/19:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2018

Beslut

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MjU2)

Cirka 21 miljarder kronor ur statens budget 2019 går till areella näringar, landsbygd och livsmedel. Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen sa också ja till att 760 miljoner kronor avsätts för utgifter för ekonomiskt stöd till livsmedelsproduktionen i syfte att kompensera för inkomstbortfall i spåren av 2018 års torka samt att 72 miljoner kronor avsätts i syfte att stödja skogsägare som drabbats av sommarens omfattande bränder.

Riksdagen riktade även en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition 2018/19:1 utgiftsområde 23 punkt 1. Bifall till proposition 2018/19:1 utgiftsområde 23 punkt 2. Delvis bifall till motionerna 2018/19:2736 yrkande 1 och 2018/19:2935 yrkandena 1-6. Avslag på övriga motioner. Utskottet föreslår ett tillkännagivande om att säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-13
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-14
Reservationer 7
bet 2018/19:MJU2

Alla beredningar i utskottet

2018-12-13, 2018-12-11, 2018-12-06

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MjU2)

Cirka 21 miljarder kronor ur statens budget 2019 går till areella näringar, landsbygd och livsmedel. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Moderaternas och Kristdemokraternas motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att 760 miljoner kronor avsätts för utgifter för ekonomiskt stöd till livsmedelsproduktionen i syfte att kompensera för inkomstbortfall i spåren av 2018 års torka. Utskottet föreslår även att 72 miljoner kronor avsätts i syfte att stödja skogsägare som drabbats av sommarens omfattande bränder.

Utskottet föreslår även att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-19
Debatt i kammaren: 2018-12-20
4

Beslut

Beslut: 2018-12-21
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 december 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inventering av nyckelbiotoper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.Reservation 1 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 93 0 6
M 65 0 0 5
SD 53 0 0 9
C 28 0 0 3
V 0 26 0 2
KD 22 0 0 0
L 18 0 0 2
MP 0 14 0 2
Totalt 187 133 0 29


2. Anslag inom utgiftsområde 23

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2019
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, anslagen för 2019 inom utgiftsområde 23 enligt utskottets förslag i bilaga 4 med det tillägget att ändamålet för anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur utvidgas så att det även får användas till utgifter för ekonomiskt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 23 punkt 1 och motionerna

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2018/19:2935 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1-6 och

avslår motionerna

2018/19:83 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6,

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 21,

2018/19:332 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkande 4,

2018/19:717 av Patrik Engström m.fl. (S),

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkandena 6, 13, 15, 21-23 och 25,

2018/19:2052 av Jörgen Warborn (M),

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkandena 3 och 7,

2018/19:2369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD),

2018/19:2399 av Niels Paarup-Petersen (C),

2018/19:2443 av Lars Thomsson (C),

2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 7 och 13,

2018/19:2626 av Kristina Yngwe m.fl. (C),

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 4, 6 och 67,

2018/19:2741 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 5 och

2018/19:2953 av Tina Acketoft m.fl. (L).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 23 punkt 2.

3. Utbetalning av jordbrukarstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 14,

2018/19:2388 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 33,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 5, 19 och 24 samt

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 2 (M, SD, KD)
Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 3 6
M 0 64 0 6
SD 0 53 0 9
C 0 0 28 3
V 26 0 0 2
KD 0 22 0 0
L 18 0 0 2
MP 14 0 0 2
Totalt 149 139 31 30


4. Forskning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 60 och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 27 och 30-32.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (KD)

5. SLU:s verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 28.

Reservation 6 (M)

6. Center för ökad livsmedelsproduktion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1985 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S),

2018/19:2302 av Anna Sibinska och Elisabeth Falkhaven (båda MP) yrkande 2 och

2018/19:2741 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 4.

7. Stöd till en avbytartjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 16.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 6
M 65 0 0 5
SD 0 53 0 9
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 22 0 0 0
L 18 0 0 2
MP 14 0 0 2
Totalt 267 53 0 29


8. Skördeskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 30.