Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2019

Beslut

20 miljarder till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Cirka 19,7 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska enligt regeringens förslag gå till utgiftsområdet areella näringar, landsbygd och livsmedel. Mest pengar går till gårdsstöd, drygt 7,3 miljarder kronor och knappt 3,9 miljarder kronor går till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019, bland dessa alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-26
Justering: 2019-12-05
Trycklov: 2019-12-05
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:MJU2

Alla beredningar i utskottet

2019-11-26, 2019-11-12

20 miljarder till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Cirka 19,7 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska enligt regeringens förslag gå till utgiftsområdet areella näringar, landsbygd och livsmedel. Mest pengar går till gårdsstöd, drygt 7,3 miljarder kronor. Knappt 3,9 miljarder kronor går till åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019, bland dessa alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-11
Debatt i kammaren: 2019-12-12
4

Beslut

Beslut: 2019-12-17
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 23

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2020
Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 23 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 23 punkt 2 och avslår motionerna

2019/20:389 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 23,

2019/20:422 av Niels Paarup-Petersen (C),

2019/20:599 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkandena 11, 13, 14, 21, 34-36 och 42,

2019/20:918 av Patrik Engström m.fl. (S),

2019/20:1506 av Rebecka Le Moine och Maria Gardfjell (båda MP) yrkande 3,

2019/20:2638 av Martin Kinnunen m.fl. (SD),

2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 13,

2019/20:2693 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 1, 21, 73 och 74,

2019/20:2774 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 18 och 21,

2019/20:2786 av Roland Utbult (KD),

2019/20:2859 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 4,

2019/20:3213 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 19 i denna del,

2019/20:3317 av Joakim Sandell m.fl. (S) och

2019/20:3331 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 1-6.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 23 punkt 3.

c) Bemyndigande om Agrinaturas ekonomiska förening (EEIG)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om medlemskap i Agrinaturas ekonomiska förening (EEIG) och att under 2020-2022 för anslaget 1:23 Sveriges lantbruksuniversitet besluta om en årlig medlemsavgift på högst 140 000 kronor. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 23 punkt 1.

2. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkandena 29-31,

2019/20:1026 av Helena Antoni (M),

2019/20:1109 av Maria Gardfjell (MP) yrkande 16,

2019/20:2505 av Hans Rothenberg (M),

2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 34, 35 och 37-39 samt

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 19 i denna del och 20.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 5
M 0 66 0 4
SD 0 0 59 3
C 29 0 0 2
V 25 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 203 66 59 21