Utgiftsområde 23 Jord- och skogbruk, fiske med anslutande näringar m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2008

Beslut

Pengar till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2009. Det område som får mest pengar är livsmedelsområdet, i första hand jordbruks- och trädgårdsnäringen, fiskerinäringen samt livsmedel. Utskottet har följt upp och analyserat regeringens redovisning av resultat för området livsmedelspolitik i budgetpropositionen. Riksdagen godkände utskottets slutsatser i uppföljningen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-11-13
Justering: 2008-11-27
Betänkande publicerat: 2008-12-01
Trycklov: 2008-12-01
Reservationer 7
Betänkande 2008/09:MJU2

Pengar till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2009. Det område som får mest pengar är livsmedelsområdet, i första hand jordbruks- och trädgårdsnäringen, fiskerinäringen samt livsmedel. Utskottet har följt upp och analyserat regeringens redovisning av resultat för området livsmedelspolitik i budgetpropositionen. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner utskottets slutsatser i uppföljningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-08
4

Beslut

Beslut: 2008-12-10
15 förslagspunkter, 11 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för politikområdena Djurpolitik, Livsmedelspolitik, Landsbygdspolitik och Samepolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att målen för politikområdena ska upphöra att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 23 punkt 1.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1102117
m88009
c25004
fp20008
kd20004
v02002
mp01504
Totalt26337148

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Uppföljning och analys av resultatredovisning av livsmedelsområdet, dvs. jordbruk, fiske samt säker och bra mat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört i avsnittet om resultatredovisning för livsmedelsområdet (jordbruk, fiske och säker och bra mat).

3. Anslag inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndiganden
Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kr under 2010 och högst 10 000 000 kr under 2011,
2. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 775 000 kr under 2010,
3. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 500 000 kr under 2010,
4. bemyndigar regeringen att för 2009 låta Kammarkollegiet ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret på högst 5 000 000 kr,
5. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kr under 2010,
6. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 185 000 000 kr under 2010 och högst 47 000 000 kr under 2011,
7. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 21 000 000 kr under 2010 och högst 7 000 000 kr under 2011,
8. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierat strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 53 000 000 kr under 2010 och högst 17 000 000 kr under 2011,
9. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kr under 2010,
10. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 020 308 000 kr under 2010, högst 1 465 229 000 kr under 2011, högst 338 639 000 kr under 2012, högst 154 914 000 kr under 2013 och högst 20 910 000 kr därefter,
11. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 056 340 000 kr under 2010, högst 1 463 049 000 kr under 2011, högst 315 833 000 kr under 2012, högst 145 119 000 kr under 2013 och högst 19 659 000 kr därefter,
12. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 kr under 2010,
13. bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kr under 2010, högst 400 000 000 kr under 2011 och högst 350 000 000 kr under perioden 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 23 punkterna 2-14.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 23 punkt 16.

c) Motioner rörande anslag
Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ218, 2008/09:Fi270 yrkande 89, 2008/09:MJ232, 2008/09:MJ264, 2008/09:MJ329 yrkande 2, 2008/09:MJ331, 2008/09:MJ361, 2008/09:MJ379, 2008/09:MJ383, 2008/09:MJ398, 2008/09:MJ455, 2008/09:MJ457 yrkande 4, 2008/09:MJ486 yrkandena 5 och 6, 2008/09:MJ492 och 2008/09:MJ494 yrkandena 1, 5, 11, 16 och 20.

4. Arrendekostnader för vinterbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner förslaget om användandet av de under Samefonden redovisade inkomsterna från Statens fastighetsverk.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 23 punkt 15.

5. Principer för utbetalning av vissa stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ224, 2008/09:MJ387 och 2008/09:MJ417.

6. Spansk skogssnigel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ265, 2008/09:MJ288, 2008/09:MJ300 och 2008/09:MJ351.

Reservation 1 (s)

7. Regelförenkling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ305, 2008/09:MJ403 och 2008/09:MJ494 yrkande 2.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m88009
c25004
fp20008
kd20004
v01192
mp15004
Totalt1681141948

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ494 yrkande 3.

Reservation 3 (s)

9. Förutsättningar för statliga myndigheters verksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ424 och 2008/09:MJ486 yrkande 8.

Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130017
m88009
c25004
fp20008
kd20004
v00202
mp01504
Totalt266152048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Vildsvinsförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ353, 2008/09:MJ389, 2008/09:MJ476, 2008/09:MJ481 och 2008/09:MJ494 yrkande 17.

Reservation 5 (s)

11. Utbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ286 och 2008/09:MJ490.

12. Förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ429.

13. Forskning inom de areella näringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ302.

Reservation 6 (s)

14. Ersättningsnivån vid rovdjursskada

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ402 yrkande 2.

15. Kommunal djurskyddskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ494 yrkande 13.

Reservation 7 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m88009
c25004
fp20008
kd20004
v20002
mp15004
Totalt188112049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag