Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2002/03:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2002

Beslut

Anslag inom näringslivsområdet (NU1)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom näringslivsområdet för 2003. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), om en överflyttning av pengar mellan två anslag. Verket för innovationssystem har sedan år 2001 tilldelats medel om 10 miljoner kronor per år för miljöteknikutveckling under anslaget Forskning och utveckling. Nu ska de medlen i stället användas för en nationell satsning på miljödriven affärsutveckling under Nuteks anslag. Vidare uppmanade riksdagen regeringen att bl.a. gå igenom hela det regelverk som berör företagande. Detta med anledning av motionsförslag från de borgerliga partierna (m, fp, kd, c) och Miljöpartiet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade sagt nej till en sådan genomgång. De ville i sitt förslag endast uppmana regeringen att skynda på arbetet med att förenkla reglerna för företag. Det skulle skett bl.a. genom att ett handlingsprogram, med inriktning på de befintliga regelverken, presenterades under år 2003. Slutligen upprepades ett tillkännagivandet från förra året. Regeringen uppmanades att utan ytterligare dröjsmål finna en lösning så att kravet på Patent- och registreringsverket (PRV) att kungöra i Post- och Inrikes Tidningar vad som införs i aktiebolagsregistret kan slopas. Publiceringskravet är ineffektivt och kostnadskrävande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2002/03:1 punkterna 1-7 samt motionerna 2002/03:Fi230 yrkande 11, 2002/03:N1 yrkandena 1 och 3-5 samt 2002/03:N356 yrkande 1. Delvis bifall till proposition 2002/03:1 punkt 8 och till motionerna 2002/03:N1 yrkande 2, 2002/03:N2 yrkandena 5 och 6, 2002/03:N260 samt 2002/03:N356 yrkande 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till reservation 2 punkt 3 i övrigt biföll kammaren utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag inom näringslivsområdet (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom näringslivsområdet för 2003. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), en överflyttning av pengar mellan två anslag. Verket för innovationssystem har sedan år 2001 tilldelats medel om 10 miljoner kronor per år för miljöteknikutveckling under anslaget Forskning och utveckling. Nu bör de medlen i stället användas för en nationell satsning på miljödriven affärsutveckling under Nuteks anslag. Vidare föreslås ett tillkännagivande med anledning av regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag. Regeringen uppmanas att på olika sätt intensifiera regelförenklingsarbetet. Bl.a. bör regeringen under år 2003 presentera ett handlingsprogram som inriktas på de befintliga regelverken. I en reservation från de borgerliga partierna (m, fp, kd, c) och Miljöpartiet, vilka utgör en majoritet i riksdagen, föreslås ett tillkännagivande där regeringen uppmanas att bl.a. gå igenom hela regelverket, vilket Socialdemokraterna och Vänsterpartiet säger nej till. Slutligen föreslås att ett tillkännagivandet från förra året upprepas. Regeringen uppmanas att utan ytterligare dröjsmål finna en lösning så att kravet på Patent- och registreringsverket (PRV) att kungöra i Post- och Inrikes Tidningar vad som införs i aktiebolagsregistret kan slopas. Publiceringskravet är ineffektivt och kostnadskrävande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.