Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets bet 2008/09:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 december 2008

Beslut

Budgetanslag till näringsliv (NU1)

Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag på totalt 5,2 miljarder kronor till utgiftsområdet Näringsliv för 2009. När det gäller näringspolitikens inriktning påpekar riksdagen att sedan budgetpropositionen lades fram har läget på finansmarknaden allvarligt försämrats, vilket får kraftiga återverkningar på den allmänna konjunkturnedgången. Riksdagen utgår från att regeringen följer utvecklingen och återkommer till riksdagen med förslag på fler näringspolitiska åtgärder om det skulle behövas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-23
Justering: 2008-11-18
Betänkande publicerat: 2008-11-25
Trycklov: 2008-11-25
Reservationer 1
bet 2008/09:NU1

Budgetanslag till näringsliv (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag på totalt 5,2 miljarder kronor till utgiftsområdet Näringsliv för 2009. När det gäller näringspolitikens inriktning påpekar utskottet att sedan budgetpropositionen lades fram har läget på finansmarknaden allvarligt försämrats, vilket får kraftiga återverkningar på den allmänna konjunkturnedgången. Utskottet utgår från att regeringen följer utvecklingen och återkommer till riksdagen med förslag på fler näringspolitiska åtgärder om det skulle behövas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-03
4

Beslut

Beslut: 2008-12-03
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för och inriktning av näringspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för näringspolitiken som regeringen föreslår och att de nu gällande målen för politikområdena Näringspolitik och Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande upphör att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 24 punkterna 1 och 7 samt avslår motionerna 2008/09:N268, 2008/09:N326, 2008/09:N377 yrkande 1 och 2008/09:N428 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m850012
c23006
fp22006
kd21003
v01903
mp01603
Totalt151142056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000 kr under 2010 och 800 000 000 kr under 2011-2013.

b) Bemyndigande för anslaget 1:5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kr under 2010-2012.

c) Bemyndigande för anslaget 1:8
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kr under 2010-2012.

d) Bemyndigande för anslaget 1:9
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kr under 2010 och 6 000 000 kr efter 2010 med slutår 2012.

e) Bemyndigande för anslaget 1:15
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:15 Rymdverksamhet besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 2 600 000 000 kr under 2010-2014.

f) Bemyndigande avseende exportkreditgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 200 000 000 000 kr för exportkreditgarantier.

g) Bemyndigande avseende investeringsgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 10 000 000 000 kr för investeringsgarantier.

h) Bemyndigande avseende upplåningsrätt
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalningar.

i) Anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt utskottets förslag i bilaga 3.

j) Motioner rörande anslagen m.m.