Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2009

Beslut

Pengar till näringsliv (NU1)

Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag på totalt 5,5 miljarder kronor till utgiftsområdet Näringsliv för 2010. Riksdagen gjorde dock ett tillkännagivande till regeringen om Tillväxtverket. I det framhåller riksdagen att Tillväxtverket i väntan på regeringens förslag om nya riktlinjer för finansierings- och rådgivningsinsatser måste fördela anslaget till näringslivsutveckling i linje med den skisserade inriktningen, och inte i motsatt riktning. Väl fungerande och effektiva verksamheter måste ges bra förutsättningar. Nya, parallella verksamheter bör inte byggas ut. Det är också angeläget att Tillväxtverket, i enlighet med sin instruktion, utnyttjar berörda myndigheters och andra relevanta aktörers kompetens och inte bryter upp fungerande arbete. Riksdagen gjorde även ett tillkännagivande där man uppmanar regeringen att se till att en långsiktig lösning när det gäller huvudmannaskap och basfinansiering för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) kommer till stånd. Vidare har regeringen informerat riksdagen om de åtgärder som regeringen hösten 2008 föreslog i en proposition med förslag om stärkta insatser för fordonsindustrin (proposition 2008/09:95). Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sa också ja till förslagen i budgetpropositionen om att regeringen ska ha fortsatt möjlighet att ge kreditgarantier och undsättningslån till företag inom fordonsindustrin.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om en långsiktig lösning gällande huvudmannaskap och basfinansiering för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Bifall till motion 2009/10:N342. Övria motionsyrkanden avslås. Bifall till propositionen. Skrivelserna läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner, 1 proposition, 2 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-12
Justering: 2009-12-03
Betänkande publicerat: 2009-12-08
Trycklov: 2009-12-07
Reservationer 5
Betänkande 2009/10:NU1

Pengar till näringsliv (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag på totalt 5,5 miljarder kronor till utgiftsområdet Näringsliv för 2010.

Utskottet föreslår dock att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om Tillväxtverket. I det framhåller utskottet att Tillväxtverket i väntan på regeringens förslag om nya riktlinjer för finansierings- och rådgivningsinsatser måste fördela anslaget till näringslivsutveckling i linje med den skisserade inriktningen, och inte i motsatt riktning. Väl fungerande och effektiva verksamheter måste ges bra förutsättningar. Nya, parallella verksamheter bör inte byggas ut. Det är också angeläget att Tillväxtverket, i enlighet med sin instruktion, utnyttjar berörda myndigheters och andra relevanta aktörers kompetens och inte bryter upp fungerande arbete.

Utskottet föreslår även ett tillkännagivande där riksdagen uppmanar regeringen att se till att en långsiktig lösning när det gäller huvudmannaskap och basfinansiering för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) kommer till stånd.

Vidare har regeringen informerat riksdagen om de åtgärder som regeringen hösten 2008 föreslog i en proposition med förslag om stärkta insatser för fordonsindustrin (proposition 2008/09:95). Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till förslagen i budgetpropositionen om att regeringen ska ha fortsatt möjlighet att ge kreditgarantier och undsättningslån till företag inom fordonsindustrin.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-14
4

Beslut

Beslut: 2009-12-16
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Näringspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub292 yrkandena 1 och 5, 2009/10:N214, 2009/10:N267 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N309, 2009/10:N332, 2009/10:N398, 2009/10:N432, 2009/10:N449, 2009/10:N472 yrkande 1, 2009/10:N475 yrkandena 2 och 15 samt 2009/10:N488.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m860011
c25004
fp23005
kd21003
v02002
mp01306
Totalt155148046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kr under 2011-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 24 punkt 1.

b) Bemyndigande för anslaget 1:5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kr under 2011-2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 24 punkt 2.

c) Bemyndigande för anslaget 1:8
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kr under 2011 och 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 24 punkt 3.

d) Bemyndigande för anslaget 1:9
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kr under 2011-2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 24 punkt 4.

e) Bemyndigande för anslaget 1:15
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:15 Rymdverksamhet besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kr under 2011-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 24 punkt 5.

f) Bemyndigande avseende exportkreditgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp, inklusive redan utfärdade garantier, av högst 500 000 000 000 kr för exportkreditgarantier.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 24 punkt 8.

g) Bemyndigande avseende investeringsgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp, inklusive redan utfärdade garantier, av högst 10 000 000 000 kr för investeringsgarantier.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 24 punkt 9.

h) Bemyndigande avseende upplåningsrätt för Exportkreditnämnden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 24 punkt 10.

i) Bemyndigande avseende låneram för AB Svensk Exportkredit
Riksdagen bemyndigar regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Riksgäldskontoret att under 2010 bevilja AB Svensk Exportkredit en låneram intill ett belopp om högst 100 000 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 24 punkt 11.

j) Bemyndigande avseende kreditgaranti för AB Svensk Exportkredit
Riksdagen bemyndigar regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Riksgäldskontoret att under 2010 bevilja AB Svensk Exportkredit kreditgaranti för upplåning intill ett belopp om högst 250 000 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 24 punkt 12.

k) Anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv
(i) Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt utskottets förslag i bilaga 3.
(ii) Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om Tillväxtverkets fördelning av medlen under anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 24 punkt 13.

l) Motioner rörande anslagen m.m.
Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Kr308 yrkandena 1-3, 5 och 6, 2009/10:T537 yrkande 1, 2009/10:N207, 2009/10:N226, 2009/10:N229, 2009/10:N255, 2009/10:N260, 2009/10:N262 yrkandena 1-4, 2009/10:N298, 2009/10:N299, 2009/10:N300, 2009/10:N302 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N303, 2009/10:N311, 2009/10:N319 yrkande 2, 2009/10:N321, 2009/10:N324, 2009/10:N359, 2009/10:N381, 2009/10:N388 yrkandena 14 och 23, 2009/10:N410, 2009/10:N419, 2009/10:N420, 2009/10:N421, 2009/10:N429 yrkandena 5 och 7, 2009/10:N437, 2009/10:N441 yrkandena 1-4, 2009/10:N446, 2009/10:N456, 2009/10:N468 yrkande 6, 2009/10:N469, 2009/10:N472 yrkande 4 och 2009/10:N476 yrkandena 1-3 och 6-9.

3. Institutet för Kvalitetsutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om en långsiktig lösning avseende huvudmannaskap och basfinansiering för Institutet för Kvalitetsutveckling.
Därmed bifaller riksdagen motion 2009/10:N342.

4. Fordonsindustrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande avseende kreditgarantier till företag i fordonsklustret
Riksdagen bemyndigar regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att under 2010 ställa ut statliga kreditgarantier till företag i fordonsklustret för upptagande av lån i Europeiska investeringsbanken för omställning till grön teknologi m.m. på upp till 20 000 000 000 kr mot fullgoda säkerheter och med marknadsavspeglande avgifter under normalt marknadsläge.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 24 punkt 6.

b) Bemyndigande avseende undsättningslån
Riksdagen bemyndigar regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer om statligt stöd under 2010 ge undsättningslån mot fullgoda säkerheter på upp till 5 000 000 000 kr till företag inom fordonsklustret som befinner sig i ekonomiska svårigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 24 punkt 7.

c) Redovisning av de åtgärder som föreslogs i proposition 2008/09:95 
Riksdagen lägger skrivelse 2008/09:221 till handlingarna.

d) Motioner rörande fordonsindustrin
Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T537 yrkandena 3 och 4, 2009/10:N1, 2009/10:N283, 2009/10:N384 och 2009/10:N481.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (mp)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m860011
c25004
fp23005
kd21003
v00202
mp00136
Totalt1551153346

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - uppföljningsrapport 2009

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:N6 yrkandena 1-6 och lägger skrivelse 2009/10:34 till handlingarna.

Reservation 5 (mp)