Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets bet 2010/11:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2010

Beslut

Pengar till näringsliv (NU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om cirka 5,5 miljarder kronor till utgiftsområdet Näringsliv. Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att bryta utanförskapet. Mest pengar går till Verket för innovationssystem och den forskning och utveckling som verket finansierar, drygt 1,9 miljarder.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-18
Justering: 2010-12-07
Betänkande publicerat: 2010-12-13
Trycklov: 2010-12-10
Reservationer 1
bet 2010/11:NU1

Pengar till näringsliv (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om cirka 5,5 miljarder kronor till utgiftsområdet Näringsliv. Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att bryta utanförskapet. Mest pengar går till Verket för innovationssystem och den forskning och utveckling som verket finansierar, drygt 1,9 miljarder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-20
4

Beslut

Beslut: 2010-12-20
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Näringspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N216, 2010/11:N219, 2010/11:N226, 2010/11:N227, 2010/11:N264, 2010/11:N266, 2010/11:N303, 2010/11:N308, 2010/11:N336, 2010/11:N356, 2010/11:N357, 2010/11:N361 yrkandena 2-4 och 2010/11:N371.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP02500
FP22002
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt177142030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Teracom AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om ny koncernstruktur för Teracom AB och bemyndigar regeringen att vidta därför behövliga åtgärder, innefattande att förvärva ett aktiebolag som ska ta över ansvaret för den verksamhet som riksdagen tidigare beslutat för Teracom AB med de förtydliganden som regeringen föreslår samt att överföra aktierna i Teracom AB till detta bolag genom ett aktieägartillskott.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 24 punkt 2.

3. Anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kr under 2012-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 24 punkt 3.

b) Bemyndigande för anslaget 1;5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 450 000 000 kr under 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 24 punkt 4.

c) Bemyndigande för anslaget 1:8
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 000 000 kr under 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 24 punkt 5.

d) Bemyndigande för anslaget 1:9
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 300 000 kr under 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 24 punkt 6.

e) Bemyndigande för anslaget 1:15
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:15 Rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 340 000 000 kr under 2012-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 24 punkt 7.

f) Bemyndigande för anslaget 1:25
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:25 Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 600 000 000 kr under 2012-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 24 punkt 8.

g) Bemyndigande avseende kreditgarantier till företag i fordonsklustret
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om statliga kreditgarantier till företag i fordonsklustret för upptagande av lån i Europeiska investeringsbanken för omställning till grön teknologi m.m. intill ett belopp av 20 000 000 000 kr mot fullgoda säkerheter och med marknadsreglerande avgifter under normalt marknadsläge.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 24 punkt 9.

h) Bemyndigande avseende exportkreditgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 500 000 000 000 kr för exportkreditgarantier.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 24 punkt 10.

i) Bemyndigande avseende investeringsgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 10 000 000 000 kr för investeringsgarantier.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 24 punkt 11.

j) Bemyndigande avseende upplåningsrätt för Exportkreditnämnden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 24 punkt 12.

k) Bemyndigande avseende lån till AB Svensk Exportkredit
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om lån till AB Svensk Exportkredit intill ett belopp av högst 100 000 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 24 punkt 13.

l) Bemyndigande avseende kreditgaranti för AB Svensk Exportkredit
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om kreditgaranti för upplåning till AB Svensk Exportkredit intill ett belopp av högst 250 000 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 24 punkt 14.

m) Bemyndigande avseende avskaffande av grundfondsförbindelsen till AB Svensk Exportkredit
Riksdagen bemyndigar regeringen att avskaffa grundfondsförbindelsen till AB Svensk Exportkredit.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 24 punkt 15.

n) Anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 24 punkt 16.

o) Motioner rörande anslagen m.m.
Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N361 yrkande 1 och 2010/11:N406.