Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets bet 2011/12:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2011

Beslut

Pengar till näringsliv (NU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2012 om cirka 6 miljoner kronor till utgiftsområdet Näringsliv. Riksdagen konstaterar att målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att på det sättet bryta utanförskapet. I budgetpropositionen finns dels generella satsningar till exempel på forskning, innovation och konkurrensfrämjande åtgärder, dels mer riktade satsningar till exempel för att främja företagande bland kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att lösa frågan om ansvar och långsiktig basfinansiering för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Riksdagen kom med en sådan uppmaning till regeringen 2009. Riksdagen konstaterar att frågan inte är slutbehandlad och vill att regeringen återkommer med de förslag om institutets verksamhet som krävs, efter att den utvärdering av SIQ som regeringen har planerat är klar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till en motion om ett förnyat tillkännagivande om Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-11-15
Justering: 2011-12-06
Betänkande publicerat: 2011-12-09
Trycklov: 2011-12-09
Reservationer 4
bet 2011/12:NU1

Pengar till näringsliv (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2012 om cirka 6 miljoner kronor till utgiftsområdet Näringsliv. Utskottet konstaterar att målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att på det sättet bryta utanförskapet. I budgetpropositionen finns dels generella satsningar till exempel på forskning, innovation och konkurrensfrämjande åtgärder, dels mer riktade satsningar till exempel för att främja företagande bland kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att lösa frågan om ansvar och långsiktig basfinansiering för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Riksdagen kom med en sådan uppmaning till regeringen 2009. Utskottet konstaterar att frågan inte är slutbehandlad och vill att regeringen återkommer till riksdagen med de förslag om institutets verksamhet som krävs, efter att den utvärdering av SIQ som regeringen har planerat är klar. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-19
4

Beslut

Beslut: 2011-12-20
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Näringspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T445 av Jörgen Hellman m.fl. (S) yrkande 4,
2011/12:N214 av Kurt Kvarnström m.fl. (S),
2011/12:N224 av Thomas Strand (S),
2011/12:N238 av Hans Backman (FP) yrkandena 1-3,
2011/12:N243 av Gustav Nilsson och Betty Malmberg (båda M),
2011/12:N291 av Johan Löfstrand m.fl. (S),
2011/12:N322 av Raimo Pärssinen m.fl. (S),
2011/12:N344 av Lars Johansson m.fl. (S) yrkandena 1, 2 och 8 samt
2011/12:N414 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 13.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (MP)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S001048
M103004
MP02302
FP24000
C20003
SD00190
V00181
KD17002
-0001
Totalt1642314121

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Preaktio AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att avveckla Preaktio AB genom likvidation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 1.

3. Anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 500 000 000 kr under 2013-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 2.

b) Bemyndigande för anslaget 1.5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 650 000 000 kr under 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 3.

c) Bemyndigande för anslaget 1:9
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kr under 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 4.

d) Bemyndigande om kapitaltillskott till Ersättningsmark i Sverige AB
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om kapitaltillskott på högst 1 000 000 000 kr till Ersättningsmark i Sverige AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 5.

e) Bemyndigande för anslaget 2:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kr under 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 6.

f) Bemyndigande avseende exportkreditgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av 500 000 000 000 kr för exportkreditgarantier.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 7.

g) Bemyndigande avseende investeringsgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av 10 000 000 000 kr för investeringsgarantier.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 8.

h) Bemyndigande avseende upplåningsrätt för Exportkreditnämnden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 9.

i) Bemyndigande avseende lån till AB Svensk Exportkredit
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om lån till AB Svensk Exportkredit intill ett belopp av 100 000 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 10.

j) Bemyndigande avseende kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om en kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit intill ett belopp av 250 000 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 11.

k) Anslagen inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 24 punkt 12.

l) Motioner om anslagen m.m.
Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 5,
2011/12:N245 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2011/12:N344 av Lars Johansson m.fl. (S) yrkandena 9-11,
2011/12:N348 av Lars Johansson m.fl. (S),
2011/12:N365 av Lars Ohly m.fl. (V),
2011/12:N414 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 4, 5 och 7-12,
2011/12:N418 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 3 och
2011/12:N420 av Lars Isovaara m.fl. (SD).

4. Institutet för Kvalitetsutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om Institutet för Kvalitetsutveckling.
Därmed bifaller riksdagen motion
2011/12:N213 av Eva Flyborg (FP).