Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets bet 2019/20:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2019

Beslut

Pengar till näringsliv (NU1)

Cirka 7,3 miljarder kronor ur statens budget för 2020 går till utgiftsområdet näringsliv. Mest pengar, cirka 3 miljarder kronor, går till Verket för innovationssystem (Vinnova): forskning och utveckling. 793 miljoner kronor går till näringslivsutveckling och 759 miljoner kronor går till strategiska kompetensmedel för industriforskningsinstituten. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och nej till alternativa budgetförslag i motioner.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om att utveckla en tydligare resultatredovisning för området utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande samt att senast i budgetpropositionen för 2021 återkomma med ett förslag till riksdagen om ett mål för samma område.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till ett motionsyrkande om att regeringen ska utveckla en tydligare resultatredovisning när det gäller exportfrämjandet. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-12-05
Trycklov: 2019-12-11
bet 2019/20:NU1

Pengar till näringsliv (NU1)

Cirka 7,3 miljarder kronor ur statens budget för 2020 går till utgiftsområdet näringsliv. Mest pengar, cirka 3 miljarder kronor, går till Verket för innovationssystem (Vinnova): forskning och utveckling. 793 miljoner kronor går till näringslivsutveckling och 759 miljoner kronor går till strategiska kompetensmedel för industriforskningsinstituten. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och nej till alternativa budgetförslag i motioner.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Näringsutskottet föreslår också att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att utveckla en tydligare resultatredovisning för området utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande samt att senast i budgetpropositionen för 2021 återkomma med ett förslag till riksdagen om ett mål för samma område.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-13
Debatt i kammaren: 2019-12-16
4

Beslut

Beslut: 2019-12-17
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om målet och resultatredovisningens utformning för området Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3115 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD, C, L) yrkande 1.

2. Statens budget inom utgiftsområde 24

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2020
Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 24 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 24 punkt 9 och avslår motionerna

2019/20:2637 av Tobias Andersson m.fl. (SD),

2019/20:3020 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2019/20:3294 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 22.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att 
1. under 2020 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag besluta om kapitaltillskott på högst 75 000 000 kronor till Apotek Produktion & Laboratorier AB,
2. under 2020 ställa ut kreditgarantier för exportkrediter som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 450 000 000 000 kronor,
3. under 2020 ställa ut kreditgarantier för investeringar som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor,
4. för 2020 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån i Riksgäldskontoret för systemet med statsstödda exportkrediter som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 125 000 000 000 kronor,
5. under 2020 förvärva aktier i Instrument in Support of Trade Exchanges (Instex) till ett belopp om högst 3 000 000 kronor,
6. under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 24 punkterna 4-8 och 10.

3. V.S. Visit Sweden AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: 1. Riksdagen bemyndigar regeringen att 
a) förvärva Svensk Turism Aktiebolags aktier i V.S. Visit Sweden AB och som likvid för förvärvet erlägga noll kronor,
b) vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att genomföra transaktionen enligt punkt 1a.

2. Riksdagen godkänner att V.S. Visit Sweden AB:s uppdrag förtydligas i enlighet med regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 24 punkterna 1-3.