Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2007

Beslut

Anslag till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till allmänna bidrag till kommuner för 2008. Anslagen omfattar statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. I anslagen ingår också bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Riksdagen sade nej till motionsförslag om kommunalekonomisk utjämning, statsbidrag för jämställda löner i kommunsektorn och finansiering av kommunernas insatser för personer med funktionshinder. Riksrevisionens styrelse har dessutom lämnat en redogörelse för regeringens uppföljning av kommunernas ekonomi. Riksdagen avslutade ärendet utan några ytterligare tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till allmänna bidrag till kommuner för 2008. Anslagen omfattar statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. I anslagen ingår också bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utskottet föreslår att risdagen säger nej till motionsförslag om kommunalekonomisk utjämning, statsbidrag för jämställda löner i kommunsektorn och finansiering av kommunernas insatser för personer med funktionshinder. Riksrevisionens styrelse har dessutom lämnat en redogörelse för regeringens uppföljning av kommunernas ekonomi. Utskottet framhåller att Riksrevisionens slutsatser kan hjälpa till att utveckla en mer funktionell uppföljning och redovisning av kommunernas ekonomi och föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några ytterligare tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.