Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Finansutskottets betänkande 2000/01:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2000

Beslut

Anslag till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på 99 363 miljoner kronor till allmänna bidrag till kommuner för 2001. Bidragen omfattar huvuddelen av statens bidrag till kommuner och landsting. Bidragen lämnas dels i form av ett allmänt finansiellt stöd till kommuner och landsting, dels i form av bidrag för att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. Riksdagen gav regeringen möjlighet att använda 84 miljoner kronor av anslaget för särskilda insatser för hiv-preventiva åtgärder i storstadsregionerna. Riksdagen har under tre år anvisat medel för det hivpreventiva arbetet i storstadsregionerna. Men i regeringens budgetförslag för år 2001 har inte medel för detta ändamål särskilt beräknats under anslaget.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande med anledning av sex motioner beträffande hiv-preventivt arbete i storstadsregionerna och därmed delvis bifall till propositionen i fråga om användningen av anslaget Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting. I övrigt bifall till propositionen och avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på 99 363 miljoner kronor till allmänna bidrag till kommuner för 2001. Bidragen omfattar huvuddelen av statens bidrag till kommuner och landsting. Bidragen lämnas dels i form av ett allmänt finansiellt stöd till kommuner och landsting, dels i form av bidrag för att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. Utskottet föreslår vidare att riksdagen ger regeringen möjlighet att använda 84 miljoner kronor av anslaget för särskilda insatser för hiv-preventiva åtgärder i storstadsregionerna. Riksdagen har under tre år anvisat medel för det hivpreventiva arbetet i storstadsregionerna. Men i regeringens budgetförslag för år 2001 har inte medel för detta ändamål särskilt beräknats under anslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.