Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (prop. 2004/05:1)

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2004

Beslut

Anslag till bidrag till kommunerna (FiU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 57,5 miljarder kronor i anslag till allmänna bidrag till kommunerna för 2005. Anslagen omfattar dels statens bidrag till kommuner och landsting, dels bidrag och avgifter i det nya utjämningssystemet. Från nästa år inrättas ett nytt anslag för kommunalekonomisk utjämning genom att sammanföra utjämningssystemet, det generella statsbidraget och vissa specialdestinerade bidrag. Förutom medel till kommunalekonomisk utjämning ingår i anslagen även bidrag till särskilda insatser i kommuner och landsting och bidrag för utjämning av LSS-kostnader. Riksdagen tillkännagav för regeringen att pengar från anslaget för särskilda insatser 2005 också får gå till hivpreventivt arbete i storstadsregionerna. Riksdagen sa dessutom ja till regeringens förslag till tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting för 2005 och 2006. Regeringen har lämnat den årliga redovisningen av verksamheterna och ekonomin i kommuner och landsting till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 3, i övrigt bifall. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-11-18, 2004-11-23

Anslag till bidrag till kommunerna (FiU3)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 57,5 miljarder kronor i anslag till allmänna bidrag till kommunerna för 2005. Anslagen omfattar dels statens bidrag till kommuner och landsting, dels bidrag och avgifter i det nya utjämningssystemet. Från nästa år inrättas ett nytt anslag för kommunalekonomisk utjämning genom att sammanföra utjämningssystemet, det generella statsbidraget och vissa specialdestinerade bidrag. Förutom medel till kommunalekonomisk utjämning ingår i anslagen även bidrag till särskilda insatser i kommuner och landsting och bidrag för utjämning av LSS-kostnader. Finansutskottet tillkännager för regeringen att pengar från anslaget för särskilda insatser 2005 också får gå till hivpreventivt arbete i storstadsregionerna. Utskottet säger dessutom ja till regeringens förslag till tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting för 2005 och 2006. Regeringen har lämnat den årliga redovisningen av verksamheterna och ekonomin i kommuner och landsting till riksdagen. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.