Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (prop. 2005/06:1)

Finansutskottets bet 2005/06:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2005

Beslut

Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Anslagen under utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommunerna kommer att uppgå till cirka 60,2 miljarder kronor 2006. Riksdagen har sagt ja till regeringens budgetförslag. Utgiftsområdet omfattar statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. I utgiftsområdet ingår också bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting samt bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Riksdagen säger nej till motionsförslag om bland annat ekonomiska förutsättningar för kommunal verksamhet, det kommunala självstyret och konkurrensneutralitet. Regeringen har också lämnat den årliga redovisningen av verksamheterna och ekonomin i kommuner och landsting till riksdagen. Riksdagen framhåller att den årliga redovisningen är viktig och avslutar ärendet utan några ytterligare tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, skrivelse 2004/05:102 läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-22
Justering: 2005-11-29
Betänkande publicerat: 2005-12-08
Trycklov: 2005-12-07
Reservationer 16
bet 2005/06:FiU3

Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Enligt regeringens budgetförslag ska anslagen under utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommunerna uppgå till cirka 60,2 miljarder kronor 2006. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utgiftsområdet omfattar statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. I utgiftsområdet ingår också bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting samt bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utskottet säger nej till motionsförslag om bland annat ekonomiska förutsättningar för kommunal verksamhet, det kommunala självstyret och konkurrensneutralitet. Regeringen har också lämnat den årliga redovisningen av verksamheterna och ekonomin i kommuner och landsting till riksdagen. Utskottet framhåller att den årliga redovisningen är viktig och föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några ytterligare tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-16
4

Beslut

Beslut: 2005-12-16
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2006 inom utgiftsområde 25

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2006 under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner i enlighet med bifogad specifikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 25 punkt 1 och avslår motionerna
2005/06:Fi303 av Mikael Odenberg m.fl. (m),
2005/06:Fi313 av Roger Tiefensee m.fl. (c) och
2005/06:Fi318 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrkande 13.

2. Skrivelsen om utvecklingen inom den kommunala sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2004/05:102 till handlingarna.

3. Ekonomiska förutsättningar för psykiatri och missbrukarvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrkandena 4 och 11.

Reservation 1 (kd)

4. Ekonomiska förutsättningar för anhörigvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrkande 9.

Reservation 2 (m, kd)

5. Ekonomiska förutsättningar för barnomsorg, skola m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrkandena 5 och 12-16.

Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m430012
c19003
fp39009
kd02508
v21007
mp14003
-2000
Totalt25825066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Ekonomiska förutsättningar för övriga kommunala verksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrkandena 1, 3, 7 och 8 samt
2005/06:Fi262 av Göran Persson i Simrishamn och Christer Adelsbo (båda s).

Reservation 4 (kd)

7. Alternativa driftsformer för kommunala verksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 8 och
2005/06:N244 av Tobias Krantz (fp) yrkande 1.

Reservation 5 (m, c, fp)

8. Finansieringsprincipen och det kommunala självstyret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrkande 2,
2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkandena 1-3 och 6,
2005/06:K319 av Jörgen Johansson (c) yrkande 4 och
2005/06:Fi318 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrkandena 1 i denna del och 2.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m045010
c01903
fp03909
kd02508
v21007
mp14003
-2000
Totalt157128064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Kommunalekonomisk utjämning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 5,
2005/06:K319 av Jörgen Johansson (c) yrkande 3,
2005/06:K449 av Henrik S Järrel (m) yrkande 2,
2005/06:Fi205 av Ola Sundell (m),
2005/06:Fi209 av Björn Hamilton och Henrik Westman (båda m) yrkandena 1 och 2,
2005/06:Fi224 av Kerstin Lundgren (c),
2005/06:Fi240 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 13,
2005/06:Fi273 av Agne Hansson och Eskil Erlandsson (båda c),
2005/06:Fi280 av Per Erik Granström och Barbro Hietala Nordlund (båda s),
2005/06:Fi293 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 4,
2005/06:Fi304 av Cinnika Beiming (s),
2005/06:N302 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) yrkande 6,
2005/06:N438 av Mats Odell m.fl. (kd) yrkande 3,
2005/06:N443 av Martin Andreasson m.fl. (fp) yrkande 51,
2005/06:N474 av Lars Lindblad m.fl. (m, fp, c, kd) yrkande 5 och
2005/06:Bo298 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 30.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (kd)
Reservation 10 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m004510
c00193
fp03909
kd00258
v21007
mp14003
-2000
Totalt157398964

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Kommunala skattebaser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrkande 6,
2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 4 och
2005/06:Fi318 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrkande 1 i denna del.

Reservation 11 (kd)
Reservation 12 (c)

11. Balanskravet för kommunerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 10.

Reservation 13 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c01903
fp39009
kd23208
v21007
mp14003
-2000
Totalt26421064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Kommunernas pensionsåtaganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fi234 av Anders Larsson och Roger Tiefensee (båda c).

13. Konkurrensneutralitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fi249 av Anders Larsson (c),
2005/06:U290 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 9,
2005/06:So350 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) yrkande 3 och
2005/06:So694 av Kenneth Johansson m.fl. (c) yrkande 9.

Reservation 14 (m)
Reservation 15 (c, fp)

14. Insatser för personer med funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Fi22 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrkande 10,
2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 7,
2005/06:Fi216 av Gunnar Axén (m) yrkandena 1-3 och
2005/06:Fi253 av Lennart Axelsson m.fl. (s).

Reservation 16 (m, c, fp, kd)