Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Finansutskottets bet 2009/10:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2009

Beslut

Pengar till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 75 miljarder kronor i anslag till allmänna bidrag till kommuner för 2010. Under utgiftsområdet finns tre anslag varav det största är anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner respektive landsting. De andra två anslagen är bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-24
Justering: 2009-12-03
Betänkande publicerat: 2009-12-10
Trycklov: 2009-12-09
bet 2009/10:FiU3

Pengar till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 75 miljarder kronor i anslag till allmänna bidrag till kommuner för 2010. Under utgiftsområdet finns tre anslag varav det största är anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner respektive landsting.

De andra två anslagen är bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-17
4

Beslut

Beslut: 2009-12-17
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag för 2010 inom utgiftsområde 25

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för 2010 inom utgiftsområde 25 enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 25 punkt 1 och avslår motionerna 2009/10:Fi278, 2009/10:Fi316 yrkande 2 och 2009/10:Fi323.

2. Balanskrav för landets kommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Fi213, 2009/10:Fi284 och 2009/10:Fi322.

3. Viss kommunal verksamhets förhållande till EG-rätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Fi202, 2009/10:Fi228 och 2009/10:Fi265.