Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2010

Beslut

Pengar till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 88 miljarder kronor till allmänna bidrag till kommuner för 2011. Det största anslaget är på 85 miljarder kronor och går till kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner och landsting. De andra två anslagen är bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-30
Justering: 2010-12-09
Betänkande publicerat: 2010-12-14
Trycklov: 2010-12-13
Betänkande 2010/11:FiU3

Pengar till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 88 miljarder kronor till allmänna bidrag till kommuner för 2011. Det största anslaget är på 85 miljarder kronor och går till kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner och landsting.

De andra två anslagen är bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-21
4

Beslut

Beslut: 2010-12-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag för 2011 inom utgiftsområde 25

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för 2011 inom utgiftsområde 25 enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 25 punkt 1 och avslår motionerna
2010/11:Fi265 av Thomas Östros m.fl. (S, MP, V) yrkandena 1 och 2 samt
2010/11:Fi270 av Johnny Skalin och Björn Söder (båda SD).