Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2017

Beslut

Pengar till kommunerna (FiU3)

Cirka 111,4 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet allmänna bidrag till kommuner. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Mest pengar går till kommunalekonomisk utjämning, cirka 99,8 miljarder kronor. 7 miljarder kronor går till stöd med anledning av flyktingsituationen och drygt 4 miljarder kronor till utjämningsbidrag för LSS-kostnader.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-28
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-07
Betänkande 2017/18:FiU3

Pengar till kommunerna (FiU3)

Cirka 111,4 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet allmänna bidrag till kommuner. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Mest pengar går till kommunalekonomisk utjämning, cirka 99,8 miljarder kronor. 7 miljarder kronor går till stöd med anledning av flyktingsituationen och drygt 4 miljarder kronor till utjämningsbidrag för LSS-kostnader.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-12
Debatt i kammaren: 2017-12-13
4

Beslut

Beslut: 2017-12-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 25

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 25 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 25 punkt 1 och avslår motionerna

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 8,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 19,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 17,

2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 13,

2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2017/18:3065 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD),

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 30, 33, 35 och 36,

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3628 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:3706 av Emil Källström m.fl. (C),

2017/18:3796 av Mats Persson m.fl. (L),

2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M),

2017/18:3857 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 11-15 och

2017/18:3871 av Jakob Forssmed m.fl. (KD).