Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Finansutskottets bet 2018/19:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2018

Beslut

Pengar till kommunerna (FiU3)

Cirka 120 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet allmänna bidrag till kommuner. Mest pengar, cirka 111 miljarder kronor, går till kommunalekonomisk utjämning. 5 miljarder kronor ska användas till stöd med anledning av flyktingsituationen samt 4,5 miljarder kronor som ska användas för LLS-kostnader.

Riksdagen sa ja till delvis regeringens förslag och delvis till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag för hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen och två motionsyrkanden om anslag inom utgiftsområdet. Anslagen uppgår till 4,1 miljoner kronor mer än regeringens förslag. I övrigt avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-13
Justering: 2018-12-18
Trycklov: 2018-12-18
bet 2018/19:FiU3

Alla beredningar i utskottet

2018-12-13, 2018-12-06

Pengar till kommunerna (FiU3)

Cirka 120 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet allmänna bidrag till kommuner. Mest pengar, cirka 111 miljarder kronor, går till kommunalekonomisk utjämning. 5 miljarder kronor ska användas till stöd med anledning av flyktingsituationen samt 4,5 miljarder kronor som ska användas för LLS-kostnader.

Finansutskottet föreslår att riksdagen delvis säger ja till regeringens förslag och delvis till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag för hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-20
Debatt i kammaren: 2018-12-21
4

Beslut

Beslut: 2018-12-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 25

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, anslagen för 2019 inom utgiftsområde 25 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 25 punkt 1 och motionerna

2018/19:2898 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) och

2018/19:2938 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) samt

avslår motionerna

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 43,

2018/19:2370 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD),

2018/19:2632 av Emil Källström m.fl. (C),

2018/19:2951 av Mats Persson m.fl. (L) och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 18 och 19.