Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (prop. 2006/07:1)

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2006

Beslut

Statsskuldsräntor (FiU4)

Riksdagen sade ja regeringens förslag på cirka 43 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet Statsskuldsräntor för 2007. Riksdagen godkände också att regeringen ska få överskrida anslagen Räntor på statsskulden respektive Riksgäldskontorets provisionskostnader om det blir nödvändigt nödvändigt för att uppfylla statens betalningsskyldigheter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-12-01
Justering: 2006-12-05
Betänkande publicerat: 2006-12-13
Trycklov: 2006-12-12
Betänkande 2006/07:FiU4

Statsskuldsräntor (FiU4)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag på cirka 43 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet Statsskuldsräntor för 2007. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner att regeringen ska få överskrida anslagen Räntor på statsskulden respektive Riksgäldskontorets provisionskostnader om det blir nödvändigt nödvändigt för att uppfylla statens betalningsskyldigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-21
4

Beslut

Beslut: 2006-12-21
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen inom utgiftsområde 26 under år 2007

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2007 anslag inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. i enlighet med specifikation i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 26 punkt 3.

2. Bemyndiganden att överskrida vissa anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att 2007 besluta att ramanslagen 92:1 Räntor på statsskulden och 92:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 26 punkterna 1 och 2.