Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottets bet 2009/10:FiU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2009

Beslut

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 23,2 miljarder kronor i anslag till statsskuldsräntor för 2010. Riksdagen godkände regeringens förslag om anslagsfördelningen för 2010 med den ändringen att det på anslag 1:2 Oförutsedda utgifter anslås 1 miljon kronor mer än i regeringens förslag samtidigt som utskottet föreslår att anslag 1:4 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. inte tas upp på statsbudgeten. Skälet är att eftersom de eventuella utgifter som uppstår på grund av lagen om statliga garantier till insättare i utländska filialer i Sverige från och med 2010 ska belasta stabilitetsfonden, bör de på samma sätt som för övriga utgifter som belastar fonden inte budgeteras och redovisas på statsbudgeten. Riksdagen gav även regeringen rätt att överskrida vissa anslag med den ändringen att regeringens föreslagna bemyndigande för anslag 1:4 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. avstyrks med anledning av att anslaget inte förs upp på statsbudgeten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1 och 2, delvis bifall till propositionen punkt 4, avslag på propositionen punkt 3.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-26
Justering: 2009-12-03
Betänkande publicerat: 2009-12-09
Trycklov: 2009-12-09
bet 2009/10:FiU4

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 23,2 miljarder kronor i anslag till statsskuldsräntor för 2010.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om anslagsfördelningen för 2010 med den ändringen att det på anslag 1:2 Oförutsedda utgifter anslås 1 miljon kronor mer än i regeringens förslag samtidigt som utskottet föreslår att anslag 1:4 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. inte tas upp på statsbudgeten. Skälet är att eftersom de eventuella utgifter som uppstår på grund av lagen om statliga garantier till insättare i utländska filialer i Sverige från och med 2010 ska belasta stabilitetsfonden, bör de på samma sätt som för övriga utgifter som belastar fonden inte budgeteras och redovisas på statsbudgeten.

Utskottet föreslår även att riksdagen ger regeringen rätt att överskrida vissa anslag med den ändringen att regeringens föreslagna bemyndigande för anslag 1:4 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. avstyrks med anledning av att anslaget inte förs upp på statsbudgeten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-17
4

Beslut

Beslut: 2009-12-17
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen inom utgiftsområde 26 för 2010

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2010 anslag inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. i enlighet med utskottets förslag i specifikationen i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:1 utgiftsområde 26 punkt 4.

2. Bemyndiganden att överskrida vissa anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 besluta att
a) ramanslag 1:1 Räntor på statsskulden får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningstaganden
b) ramanslag 1:3 Riksgäldskontorets provisionkostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 26 punkterna 1 och 2 samt avslår proposition 2009/10:1 utgiftsområde 26 punkt 3.