Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottets bet 2010/11:FiU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2010

Beslut

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 26 miljarder kronor till statsskuldsräntor för 2011. Det största anslaget är på 25,8 miljarder kronor och går till räntor på statsskulden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-12-02
Justering: 2010-12-09
Betänkande publicerat: 2010-12-13
Trycklov: 2010-12-13
bet 2010/11:FiU4

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 26 miljarder kronor till statsskuldsräntor för 2011. Det största anslaget är på 25,8 miljarder kronor och går till räntor på statsskulden.

Riksgäldskontoret får 160 miljoner kronor för provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. Finansutskottet konstaterar att riksdagen får ta ställning till anslaget utifrån historisk information som skulle kunna tala för en lägre nivå. Utskottet konstaterade förra året att regeringen borde lämna en närmare redovisning av motiven för den nivå man föreslår. Utskottet har fortfarande samma åsikt och förutsätter att regeringen framöver gör på det sättet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-21
4

Beslut

Beslut: 2010-12-21
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen inom utgiftsområde 26 för 2011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2011 anslagen under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt specifikationen i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 26 punkt 3.

2. Bemyndiganden att överskrida vissa anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta att
a) ramanslag 1:1 Räntor på statsskulden får överskridas om det är
nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden,
b) ramanslag 1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 26 punkterna 1 och 2.