Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Finansutskottets bet 2009/10:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2009

Beslut

Pengar till Sveriges EU-avgift (FiU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 29,7 miljarder kronor i anslag till Sveriges EU- avgift för 2010.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-24
Justering: 2009-12-03
Betänkande publicerat: 2009-12-09
Trycklov: 2009-12-09
Reservationer 2
bet 2009/10:FiU5

Pengar till Sveriges EU-avgift (FiU5)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 29,7 miljarder kronor i anslag till Sveriges EU- avgift för 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-17
4

Beslut

Beslut: 2009-12-17
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag för 2010 inom utgiftsområde 27

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för 2010 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen i enlighet med bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:1 utgiftsområde 27 punkt 2.

2. Åtaganden som följer av EU-budgeten för 2010

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten de åtaganden som följer av EU-budgeten för 2010 avseende åtagandebemyndiganden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 27 punkt 1.

3. Klimatsäkring av EU-budgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fi293 av Ulf Holm (mp).

Reservation 1 (mp)

4. Klimatbistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10.

Reservation 2 (v, mp)