Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2014

Beslut

Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till utgiftsområdet skatt, tull och exekution för 2015. Samtidigt sa riksdagen delvis ja till regeringens förslag.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 10,5 miljarder kronor. Skatteverket får drygt 7 miljarder, Kronofogdemyndigheten knappt 2 miljarder och Tullverket drygt 1,5 miljarder.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen och motion 2014/15:2426. Detta innebär att anslagen för UO3 anvisas till en nivå som är drygt 7 miljoner kronor lägre än regeringens förslag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-12-04
Justering: 2014-12-09
Trycklov: 2014-12-10
Reservationer 2
Betänkande 2014/15:SkU1

Alla beredningar i utskottet

2014-12-04, 2014-11-27, 2014-11-20

Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till utgiftsområdet skatt, tull och exekution för 2015. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen delvis säger ja till regeringens förslag.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 10,5 miljarder kronor. Skatteverket får drygt 7 miljarder, Kronofogdemyndigheten knappt 2 miljarder och Tullverket drygt 1,5 miljarder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-12
Debatt i kammaren: 2014-12-15
4

Beslut

Beslut: 2014-12-15
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2014/15:2426 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) och

proposition 2014/15:1 utgiftsområde 3 punkt 1, avslår motionerna

2014/15:2964 av Anna Hagwall m.fl. (SD),

2014/15:527 av Peter Jeppsson (S) och

2014/15:1295 av Sten Bergheden (M) yrkande 2 och

bifaller motion

2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8.

2. Vissa frågor inom tullområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2818 av Åsa Westlund (S) yrkande 2,

2014/15:520 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S),

2014/15:1293 av Sten Bergheden (M),

2014/15:1438 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2211 av Jan R Andersson (M),

2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) yrkande 4,

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 20,

2014/15:2532 av Pia Hallström (M) och

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkandena 10 och 11.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 96 0 0 17
M 71 0 0 13
SD 0 40 0 9
MP 20 0 1 4
C 20 0 0 2
V 1 0 17 3
KD 13 0 0 3
Totalt 235 40 18 56