Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottets bet 2018/19:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2018

Beslut

Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Drygt 11,5 miljarder ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Mest pengar får Skatteverket, drygt 7,5 miljarder kronor. Knappt 2 miljarder vardera får Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Det innebär att anslaget till Skatteverket ökar med 30 miljoner kronor och anslaget till Tullverket ökar med 90 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Riksdagen sa också nej till några motioner om Tullverket.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen och motionerna 2018/19:2761 yrkandena 1 och 2, 2018/19:2872 yrkandena 1 och 3 samt 2018/19:2929 yrkandena 1-5. Detta innebär att anslagen för UO3 anvisas till en nivå som är 120 miljoner kronor högre än regeringens förslag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-13
Reservationer 6
bet 2018/19:SkU1

Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1)

Drygt 11,5 miljarder ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet skatt, tull och exekution. Mest pengar får Skatteverket, drygt 7,5 miljarder kronor. Knappt 2 miljarder vardera får Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Det innebär att anslaget till Skatteverket ökar med 30 miljoner kronor och anslaget till Tullverket ökar med 90 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 12 december 2018. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till några motioner om Tullverket.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-15
Debatt i kammaren: 2018-12-17
4

Beslut

Beslut: 2018-12-17
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, anslagen för 2019 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 3 punkt 1 och motionerna

2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2872 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1 och 3 samt

2018/19:2929 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1-5 och

avslår motionerna

2018/19:62 av David Lång m.fl. (SD) yrkandena 1-5,

2018/19:63 av David Lång m.fl. (SD) yrkandena 1-7,

2018/19:2358 av David Lång m.fl. (SD),

2018/19:2622 av Per Åsling och Helena Vilhelmsson (båda C) och

2018/19:2978 av Joar Forssell m.fl. (L).

2. Tullverkets befogenheter och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 10, 12 och 14-16,

2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 12,

2018/19:265 av Richard Jomshof (SD),

2018/19:368 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-5, 7, 9 och 10,

2018/19:427 av David Lång m.fl. (SD) yrkandena 1-13,

2018/19:879 av Edward Riedl (M),

2018/19:1000 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1197 av Maria Stockhaus (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1215 av Jan R Andersson (M),

2018/19:1221 av Beatrice Ask (M),

2018/19:1928 av Pål Jonson (M),

2018/19:1935 av Pål Jonson (M) yrkande 1,

2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj (båda S),

2018/19:2269 av Noria Manouchi (M),

2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 17,

2018/19:2775 av Sofia Damm (KD) yrkande 2,

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 11 och

2018/19:2879 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 2 11
M 0 59 0 11
SD 0 2 51 9
C 0 0 27 4
V 23 0 0 5
KD 0 0 20 2
L 11 0 7 2
MP 13 0 0 3
Totalt 134 61 107 47


3. Stärkande av Tullverkets befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 49.

Reservation 6 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 59 0 11
SD 53 0 0 9
C 0 27 0 4
V 23 0 0 5
KD 0 20 0 2
L 0 18 0 2
MP 13 0 0 3
Totalt 178 124 0 47


4. Rättelse i inkomstskattelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag till
1. lag om ändring i lagen (2018:1208) om ändring i lagen (2018:1165) om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen,
2. lag om ändring i lagen (2018:1752) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).