Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets betänkande 1997/98:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 1997

Beslut

Anslag till rättsväsendet (JuU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag angående rättsväsendet om sammanlagt 21 034 miljoner kronor. De tyngsta anslagsposterna var polisväsendet, domstolsväsendet och kriminalvården. Med anledning av motionsförslag gjorde riksdagen flera tillkännagivanden till regeringen. Regeringen uppmanades lägga fram ett förslag om en nationell strategi mot miljöbrott. Vidare aktualiserades frågan om oljeutsläpp i Östersjön. Regeringen har efter riksdagens initiativ tillsatt en utredning, som fått förlängd tid. Riksdagen ansåg det otillfredsställande att ärendet på detta sätt fördröjts och utgick från att en proposition kan läggas fram före utgången av 1998. Vidare beslutades en för hela landet gemensam utbildning för nämndemän. Riksdagen förespråkade också åtgärder för att förbättra indrivningen av avgiften till brottsofferfonden från fängelsedömda. Brottsofferutredningen bör dessutom få tilläggsdirektiv beträffande åtgärder för att stödja brottsoffret i kontakten med bl.a. försäkringsbolag.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1997-10-21, 1997-10-23, 1997-10-28, 1997-11-04, 1997-11-06

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.