Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets bet 2018/19:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2018

Beslut

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Drygt 48 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet rättsväsendet. Mest pengar går till Polismyndigheten, drygt 26,3 miljarder kronor. Kriminalvården får drygt 9 miljarder kronor och Sveriges Domstolar får drygt 5,8 miljarder. Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska återkomma till riksdagen med ett förslag om fördubblad kränkningsersättning till brottsoffer.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen ställer sig bakom ett förslag till anslag för utgiftsområde 4 som har lagts fram gemensamt av Moderaterna och Kristdemokraterna. Delvis bifall till propositionens förslag till anslag (punkt 1). Bifall till propositionens förslag till bemyndiganden (punkt 2). Bifall till en motion med ett tillkännagivande om fördubblad kränkningsersättning till brottsoffer. Delvis bifall till vissa övriga motioner. Avslag på resterande övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-12
Trycklov: 2018-12-12
bet 2018/19:JuU1

Alla beredningar i utskottet

2018-12-11, 2018-12-06

Pengar till rättsväsendet (JuU1)

Drygt 48 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet rättsväsendet. Mest pengar går till Polismyndigheten, drygt 26,3 miljarder kronor. Kriminalvården får drygt 9 miljarder kronor och Sveriges Domstolar får drygt 5,8 miljarder. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Justitieutskottet riktar också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska återkomma till riksdagen med ett förslag om fördubblad kränkningsersättning till brottsoffer.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-13
Debatt i kammaren: 2018-12-14
4

Beslut

Beslut: 2018-12-17
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 4

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2019
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, anslagen för 2019 inom utgiftsområde 4 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 4 punkt 1 och motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 8,

2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1,

2018/19:2763 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1-3,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkandena 20 och 21,

2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 3 och 5 samt

2018/19:2936 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 1-3, 6 och 8-10 samt

avslår motionerna

2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 7, 12, 14 och 25,

2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD),

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 5, 6 och 15,

2018/19:2359 av Adam Marttinen m.fl. (SD),

2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 10 och 13,

2018/19:2621 av Johan Hedin m.fl. (C),

2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 8,

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 21,

2018/19:2936 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 4, 5, 7 och 11 samt

2018/19:2977 av Johan Pehrson m.fl. (L).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 för anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 114 000 000 kronor under 2020-2022.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 4 punkt 2.

2. Fördubblad kränkningsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om fördubblad kränkningsersättning till brottsoffer och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2936 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 12.