Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 december 2007

Beslut

Anslag till internationell samverkan (UU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,6 miljarder kronor i anslag till internationell samverkan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-25
Justering: 2007-10-30
Betänkande publicerat: 2007-11-23
Trycklov: 2007-11-23
Betänkande 2007/08:UU1

Anslag till internationell samverkan (UU1)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,6 miljarder kronor i anslag till internationell samverkan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-06
4

Beslut

Beslut: 2007-12-06
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande avseende anslag 5:9

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 för ramanslag 5:9 Svenska institutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kr efter år 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 5 punkt 1.

2. Bemyndigande avseende anslag 5:11

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 för ramanslag 5:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 116 000 000 kr under åren 2009-2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 5 punkt 2.

3. Anslagen för 2008 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan i enlighet med kolumnen regeringens förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 5 punkt 3 och avslår motion 2007/08:Fi277 yrkande 34.