Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 2010/11:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2010

Beslut

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 2 miljarder kronor till utgiftsområdet Internationell samverkan för 2011. Mest pengar inom utgiftsområdet går till avgifter för internationella organisationer, drygt 1,4 miljarder. Riksdagen ger även regeringen mandat att besluta om ramanslag mellan 2012-2014 för Svenska institutet och samarbete inom Östersjöregionen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-18
Justering: 2010-11-25
Betänkande publicerat: 2010-12-03
Trycklov: 2010-12-01
Betänkande 2010/11:UU1

Alla beredningar i utskottet

2010-11-18, 2010-11-09

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 2 miljarder kronor till utgiftsområdet Internationell samverkan för 2011. Mest pengar inom utgiftsområdet går till avgifter för internationella organisationer, drygt 1,4 miljarder.

Utrikesutskottet föreslår även att riksdagen ska ge regeringen mandat att besluta om ramanslag mellan 2012-2014 för Svenska institutet och samarbete inom Östersjöregionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-13
4

Beslut

Beslut: 2010-12-14
6 förslagspunkter, 6 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bemyndigande för ramanslaget 1:9 Svenska institutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om bidrag för ramanslaget 1:9 Svenska institutet som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 000 000 kr under 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 5 punkt 1.

2. Bemyndigande för ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 besluta om bidrag för ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 147 000 000 kr under 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 5 punkt 2.

3. Anslagen för 2011 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt uppställningen i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 5 punkt 3.

4. Medling och konflikthantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 6.

5. EU och internationell säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 39.

6. Övrigt yrkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U242.