Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2016

Beslut

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Under 2017 ska mest pengar gå till avgifter till internationella organisationer, samarbete inom Östersjöregionen och freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet när det gäller utgiftsområde 5, internationell samverkan.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Totalt handlar det om runt 1,9 miljarder kronor.

Regeringens förslag innehåller bland annat en satsning på fredsdiplomati. Riksdagen anser att det är viktigt med konfliktförebyggande och fredsbyggande åtgärder och ställer sig därför bakom satsningen.

När det gäller samarbetet inom Östersjöregionen föreslår regeringen också att den ska ha rätt att besluta om bidrag till insatser som sträcker sig över flera år, upp till ett visst belopp och inom en viss tidsperiod. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen bifaller propositionen och avslår motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-11-17
Justering: 2016-11-24
Trycklov: 2016-11-25
Reservationer 1
Betänkande 2016/17:UU1

Alla beredningar i utskottet

2016-11-17, 2016-11-10, 2016-10-27

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Under 2017 ska mest pengar gå till avgifter till internationella organisationer, samarbete inom Östersjöregionen och freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet när det gäller utgiftsområde 5, internationell samverkan.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Totalt handlar det om runt 1,9 miljarder kronor.

Regeringens förslag innehåller bland annat en satsning på fredsdiplomati. Utskottet anser att det är viktigt med konfliktförebyggande och fredsbyggande åtgärder och anser därför att riksdagen ska ställa sig bakom satsningen.

När det gäller samarbetet inom Östersjöregionen föreslår regeringen också att den ska ha rätt att besluta om bidrag till insatser som sträcker sig över flera år, upp till ett visst belopp och inom en viss tidsperiod. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-11-30
Debatt i kammaren: 2016-12-01
4

Beslut

Beslut: 2016-12-07
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 5

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 5 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 5 punkt 1 och avslår motionerna

2016/17:123 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. (SD),

2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 7,

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:3306 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3425 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) och

2016/17:3446 av Kerstin Lundgren m.fl. (C).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 5 punkt 2.

2. Politikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3306 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 76 0 8
SD 40 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 230 76 0 43