Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets bet 2017/18:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2017

Beslut

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Två miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet internationell samverkan.

Mest pengar går till avgifter för internationella organisationer som till exempel FN, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, drygt 1,3 miljarder kronor. Knappt två hundra miljoner kronor går till freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, vilket är en ökning med 40 miljoner jämfört med föregående år. Drygt 170 miljoner går till samarbete inom Östersjöregionen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-16
Justering: 2017-11-23
Trycklov: 2017-11-24
Reservationer 3
bet 2017/18:UU1

Alla beredningar i utskottet

2017-11-16, 2017-11-07, 2017-10-26

Pengar till internationell samverkan (UU1)

Två miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet internationell samverkan.

Mest pengar går till avgifter för internationella organisationer som till exempel FN, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, drygt 1,3 miljarder kronor. Knappt två hundra miljoner kronor går till freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, vilket är en ökning med 40 miljoner jämfört med föregående år. Drygt 170 miljoner går till samarbete inom Östersjöregionen. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-28
Debatt i kammaren: 2017-11-29
4

Beslut

Beslut: 2017-11-30
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 30 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 5

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 5 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 5 punkt 1 och avslår motionerna

2017/18:915 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2528 av Björn Söder m.fl. (SD),

2017/18:3691 av Kerstin Lundgren m.fl. (C),

2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 1,

2017/18:3801 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) och

2017/18:3847 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 1.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 5 punkt 2.

c) Svenskt deltagande i verksamheten för European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats
Riksdagen bemyndigar regeringen att under perioden 2018-2022 besluta om svenskt deltagande i verksamheten för European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats i Helsingfors och under 2018-2022 för anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet besluta om en årlig medlemsavgift om högst 1 000 000 kronor. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 5 punkt 3.

2. Politikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14,

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 21,

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 44,

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 22,

2017/18:3847 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 2 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 50.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 68 1 14
SD 0 0 36 10
MP 18 0 0 6
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
L 13 0 1 5
KD 0 0 14 2
- 1 0 2 2
Totalt 162 68 54 65