Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2019

Beslut

2 miljarder till internationell samverkan (UU1)

2 miljarder ur statens budget för år 2020 ska gå till utgiftsområdet för internationell samverkan. Merparten av pengarna ska användas för att finansiera de obligatoriska avgifter som Sverige betalar som medlem i bland annat FN, Nordiska ministerrådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europarådet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Utöver det ska pengar även användas för bland annat freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, samarbete inom Östersjöregionen, Svenska institutet och information om Sverige i utlandet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa också nej till cirka 30 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2018 och 2019 om utrikespolitikens inriktning.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: a) Bifaller proposition 2019/20:1 utgiftsområde 5 punkt 1 och avslår motionerna. b) Bifaller proposition 2019/20:1 utgiftsområde 5 punkt 2.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-21
Justering: 2019-11-28
Trycklov: 2019-11-29
Reservationer 3
Betänkande 2019/20:UU1

Alla beredningar i utskottet

2019-11-21, 2019-11-14, 2019-11-05

2 miljarder till internationell samverkan (UU1)

2 miljarder ur statens budget för år 2020 ska gå till utgiftsområdet för internationell samverkan. Merparten av pengarna ska användas för att finansiera de obligatoriska avgifter som Sverige betalar som medlem i bland annat FN, Nordiska ministerrådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europarådet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Utöver det ska pengar även användas för bland annat freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, samarbete inom Östersjöregionen, Svenska institutet och information om Sverige i utlandet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utrikesutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till cirka 30 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2018 och 2019 om utrikespolitikens inriktning.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-03
Debatt i kammaren: 2019-12-04
4

Beslut

Beslut: 2019-12-05
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 5 december 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 5

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2020
Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 5 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 5 punkt 1 och avslår motionerna

2019/20:2631 av Björn Söder m.fl. (SD),

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2019/20:3009 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 5 punkt 2.

2. Politikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:667 av Håkan Svenneling m.fl. (V),

2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 25 och 26,

2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 12,

2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 19,

2019/20:134 av Håkan Svenneling m.fl. (V),

2019/20:371 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 26,

2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 12 och

2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 5, 8, 17 och 18.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 3 0 61 6
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 0 0 21 6
KD 0 0 19 3
L 15 0 0 4
MP 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 151 58 101 39


3. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.