Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU1

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 december 2021

Nästa händelse: Behandling 1 december 2021

Beslut

2,2 miljarder till internationell samverkan (UU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2022 inom utgiftsområdet Internationell samverkan ska fördelas.

Totalt handlar det om cirka 2,2 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar går till avgifter till internationella organisationer, cirka 1,5 miljarder kronor. Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet får cirka 182 miljoner kronor och samarbete inom Östersjöregionen får cirka 175 miljoner.

Riksdagen sa också nej till cirka 160 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019, 2020 och 2021 på området, bland dessa alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Riskdagen a) bifaller proposition 2021/22:1 utgiftsområde 5 punkt 1 och avslår motionerna samt b) bifaller proposition 2021/22:1 utgiftsområde 5 punkt 2.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-25, 2021-11-16, 2021-11-11, 2021-10-28

2,2 miljarder till internationell samverkan (UU1)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2022 inom utgiftsområdet Internationell samverkan ska fördelas.

Totalt handlar det om cirka 2,2 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar går till avgifter till internationella organisationer, cirka 1,5 miljarder kronor. Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet får cirka 182 miljoner kronor och samarbete inom Östersjöregionen får cirka 175 miljoner.

Utrikesutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till cirka 160 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019, 2020 och 2021 på området, bland dessa alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Förslagspunkter

1. Statens budget inom utgiftsområde 5

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2022
Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 5 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 5 punkt 1 och avslår motionerna

2021/22:3186 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V),

2021/22:3883 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 1,

2021/22:3903 av Björn Söder m.fl. (SD),

2021/22:3943 av Joar Forssell m.fl. (L) och

2021/22:4144 av Kerstin Lundgren m.fl. (C).

b) Bemyndiganden och ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 5 punkt 2.

2. Politikens inriktning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 10,

2020/21:170 av Yasmine Posio m.fl. (V) yrkandena 1, 3, 11 och 13,

2020/21:250 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 16,

2020/21:674 av Sara Gille m.fl. (SD) yrkandena 7, 9 och 10,

2020/21:2631 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 18,

2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 24,

2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 12 och 16,

2020/21:3258 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkandena 9 och 12,

2020/21:3261 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 17,

2020/21:3278 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 1-3, 5 och 6,

2021/22:443 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkande 5,

2021/22:449 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 1, 5-7, 10 och 11,

2021/22:2584 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 4, 6 och 7,

2021/22:3246 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 1, 2, 8, 12, 15, 47 och 51-53,

2021/22:3247 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 6 och 7,

2021/22:3666 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 131,

2021/22:3777 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1-4, 13 och 17-19,

2021/22:3883 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 23,

2021/22:3963 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 14 och 18,

2021/22:3971 av Joar Forssell m.fl. (L) yrkande 3 och

2021/22:3999 av Joar Forssell m.fl. (L) yrkandena 1-7.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)

3. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.