Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Försvarsutskottets bet 2009/10:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2009

Beslut

Försvar och krisberedskap för 45,5 miljarder (FÖU1)

Under nästa år ska drygt 45,5 miljarder kronor satsas på försvar och krisberedskap, enligt budgetramen för 2010. I budgetpropositionen föreslår regeringen hur pengarna ska fördelas. Störst anslag ska gå till Försvarsmaktens förbandsverksamhet och anskaffning av material, 19,9 respektive 10,8 miljarder. Bland övriga anslag märks 700 miljoner kronor till Försvarets radioanstalt. Regeringen vill förbättra JAS 39 Gripen, köpa jaktrobotar till planet och små obemannade spaningsflygplan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-11-17
Justering: 2009-11-19
Betänkande publicerat: 2009-11-25
Trycklov: 2009-11-25
Reservationer 13
bet 2009/10:FöU1

Alla beredningar i utskottet

2009-11-17, 2009-11-10, 2009-11-03

Försvar och krisberedskap för 45,5 miljarder (FÖU1)

Under nästa år ska drygt 45,5 miljarder kronor satsas på försvar och krisberedskap, enligt budgetramen för 2010.

I budgetpropositionen föreslår regeringen hur pengarna ska fördelas.

Störst anslag ska gå till Försvarsmaktens förbandsverksamhet och anskaffning av material, 19,9 respektive 10,8 miljarder. Bland övriga anslag märks 700 miljoner kronor till Försvarets radioanstalt.

Regeringen vill förbättra JAS 39 Gripen, köpa jaktrobotar till planet och små obemannade spaningsflygplan.

Försvarsutskottet ställer sig bakom regeringens förslag och uppmanar riksdagen att göra detsamma.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-02
4

Beslut

Beslut: 2009-12-02
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Budget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att för 2010 utnyttja en kredit på högst
40 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger,
2. bemyndigar regeringen att besluta om en anslagskredit på högst
300 000 000 kr för anslag 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser,
3. godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten för 2010-2012,
4. bemyndigar regeringen att under 2010 för anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 28 500 000 000 kr efter 2010,
5. bemyndigar regeringen att under 2010 för anslag 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 850 000 000 kr efter 2010,
6. bemyndigar regeringen att för 2010 låta Försvarets materielverk disponera en kredit i Riksgäldskontoret på högst 18 500 000 000 kr för att tillgodose behovet av rörelsekapital,
7. godkänner förslaget till investeringsplan för Kustbevakningen för 2010-2012,
8. bemyndigar regeringen att under 2010 för anslag 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kr under perioden 2011-2013,
9. bemyndigar regeringen att under 2010 för anslag 2:4 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
360 000 000 kr under perioden 2011-2016,
10. bemyndigar regeringen att för 2010 låta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 500 000 000 kr,
11. bemyndigar regeringen att för 2010 låta Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 350 000 000 kr,
12. bemyndigar regeringen att under 2010 för anslag 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 85 000 000 kr under perioden 2011-2013,
13. bemyndigar regeringen att under 2010 för anslag 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kr under perioden 2011-2013,
14. anvisar anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap för 2010 enligt vad utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 6 punkterna 1-4 och 6-15 samt avslår motionerna
2009/10:Fö252 av Lars Ohly m.fl. (v),
2009/10:Fö254 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 1-3 och 10 samt
2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkandena 1, 4 i denna del, 5-7, 8, 9, de båda senare i denna del, 10, 12 och 13, de båda senare i denna del.

2. Försvarets utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 3.

Reservation 1 (s, v)

3. Materielprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt under 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 6 punkt 5 och avslår motion
2009/10:Fö254 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkandena 4 och 5.

Reservation 2 (s, v)
Reservation 3 (mp)

4. Ekonomisk styrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 16.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m830014
c23006
fp21007
kd17007
v01705
mp01405
Totalt144137068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Personalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 4 i denna del.

Reservation 5 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m830014
c21008
fp21007
kd17007
v01705
mp14005
Totalt156123070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Försvarsindustri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 9 i denna del.

Reservation 6 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m830014
c23006
fp21007
kd17007
v01705
mp14005
Totalt158123068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Frivilliga försvarsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fö254 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 9 och
2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 14.

Reservation 7 (s, v, mp)

8. Stridsgrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fö254 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 7 och
2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 13 i denna del.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m830014
c23006
fp21007
kd17007
v01705
mp01405
Totalt144137068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 15.

Reservation 9 (s, v, mp)

10. Luftförsvarsutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fö229 av Peter Rådberg (mp) och
2009/10:Fö254 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 6.

Reservation 10 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060024
m830014
c23006
fp21007
kd17007
v01705
mp01405
Totalt25031068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 8 i denna del.

Reservation 11 (s)

12. Exportmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 11.

Reservation 12 (s)

13. Stödverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 12 i denna del.

Reservation 13 (s, v, mp)