Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2012

Försvarsutskottets bet 2011/12:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2011

Beslut

Sverige kan få leda nordiska stridsgruppen tidigast under 2015 (FöU1)

Riksdagen beslutade att Sverige ska få leda den nordiska stridsgruppen, som står till EU:s förfogande, tidigast under 2015. Ett villkor för Sveriges ledarskap är att EU:s stridsgrupper, åtminstone de som Sverige deltar i, ska kunna ställas till FN:s förfogande. Regeringen ska ta initiativ till en översyn av hur stridsgrupperna ska användas. En förutsättning är också att regeringen tillsätter den parlamentariska luftförsvarsutredning som riksdagen begärde våren 2011. Utredningen ska fokusera på tiden efter 2040 och analysera helheten inom luftförsvaret. När det gäller uppgradering av JAS 39 Gripen kan regeringen föreslå en sådan i en proposition till riksdagen. Detta blir sedan i så fall en förutsättning för utredningens arbete. För att Sverige slutgiltigt ska ta på sig ledaransvaret för den nordiska stridsgruppen krävs ytterligare ett riksdagsbeslut.

Riksdagen sa i övrigt ja till regeringens förslag till budgetanslag 2012 för försvaret och samhällets krisberedskap. Anslagen kommer att uppgå till 45,5 miljarder kronor. Stora budgetposter är Försvarsmaktens förbandsverksamhet och Försvarsmaktens materielanslag. Stora satsningar ska göras på beställningar av försvarsmateriel nästa år.

Försvarsmaktens logistikverksamhet - som bland annat omfattar inköp, service och förråd - ska rationaliseras. Resurserna som frigörs ska användas till Försvarsmaktens nya organisation. Riksdagen beslutade på förslag från försvarsutskottet att regeringen ska återkomma med ett förslag på hur rationaliseringen av logistikorganisationen ska gå till.

Riksdagen sa också ja till försvarsutskottets förslag om att budgetanslagen till de frivilliga försvarsorgansiationerna ska återinföras i budgetpropositionen.

Utöver detta fick en reservation om objektsramar från S,V och MP stöd från riksdagen. Beslutet innebär att regeringen ska redovisa materielprojekt mer utförligt för riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionens förslag och motionerna om EU:s stridsgrupper. Delvis bifall till motioner om luftförsvarsutredning. Avslag på propositionens förslag och bifall till motionen om Försvarsmaktens logistik. Bifall till propositionen och avslag på motionerna i övrigt.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 4 under punkt 3 och dels i övrigt utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-11-15
Justering: 2011-12-01
Betänkande publicerat: 2011-12-07
Trycklov: 2011-12-07
Reservationer 11
bet 2011/12:FöU1

Alla beredningar i utskottet

2011-11-15, 2011-11-08, 2011-10-27

Sverige kan få leda nordiska stridsgruppen tidigast under 2015 (FöU1)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen beslutar att Sverige ska få leda den nordiska stridsgruppen, som står till EU:s förfogande, tidigast under 2015. Ett villkor för Sveriges ledarskap är att EU:s stridsgrupper, åtminstone de som Sverige deltar i, ska kunna ställas till FN:s förfogande. Regeringen ska ta initiativ till en översyn av hur stridsgrupperna ska användas. En förutsättning är också att regeringen tillsätter den parlamentariska luftförsvarsutredning som riksdagen begärde våren 2011. Utredningen ska fokusera på tiden efter 2040 och analysera helheten inom luftförsvaret. När det gäller uppgradering av JAS 39 Gripen kan regeringen föreslå en sådan i en proposition till riksdagen. Detta blir sedan i så fall en förutsättning för utredningens arbete. För att Sverige slutgiltigt ska ta på sig ledaransvaret för den nordiska stridsgruppen krävs ytterligare ett riksdagsbeslut.

Utskottet lade fram sitt förslag i samband med att det sa ja till regeringens förslag på budgetanslag för försvaret och samhällets krisberedskap för 2012. Anslagen kommer att uppgå till 45,5 miljarder kronor. Stora budgetposter är Försvarsmaktens förbandsverksamhet och Försvarsmaktens materielanslag. Stora satsningar ska göras på beställningar av försvarsmateriel nästa år.

Försvarsmaktens logistikverksamhet - som bland annat omfattar inköp, service och förråd - ska rationaliseras. Resurserna som frigörs ska användas till Försvarsmaktens nya organisation. Utskottet föreslår att regeringen återkommer med ett förslag på hur rationaliseringen av logistikorganisationen ska gå till.

Utskottet föreslår också att budgetanslagen till de frivilliga försvarsorganisationerna återinförs.
Pressmeddelande

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-15
4

Beslut

Beslut: 2011-12-19
10 förslagspunkter, 3 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag, bemyndiganden, investeringsplaner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att för 2012 utnyttja en kredit intill ett belopp av 40 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger (avsnitt 3.3),
b) bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 12 000 000 000 kr för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital (avsnitt 3.6.11),
c) bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 7 000 000 000 kr för att tillgodose Försvarsexportmyndighetens behov av rörelsekapital (avsnitt 3.6.13),
d) godkänner förslaget till investeringsplan för Kustbevakningen för 2012-2015 (avsnitt 4.7.1),
e) bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 kr 2013-2015 (avsnitt 4.7.2),
f) bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 2:4 Krisberedskap besluta om beställningar som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 560 000 000 kr 2013-2018 (avsnitt 4.7.4),
g) bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet intill ett belopp av 500 000 000 kr (avsnitt 4.7.4),
h) bemyndigar regeringen att för 2012 besluta om lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen för Socialstyrelsens verksamhet intill ett belopp av 350 000 000 kr (avsnitt 4.7.4),
i) godkänner förslaget till investeringsplan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2012-2015 (avsnitt 4.7.7),
j) bemyndigar regeringen att disponera de avgifter som tas ut för att finansiera Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader för granskning av eventuella ansökningar om att få uppföra nya kärnkraftverk (avsnitt 5.5.1),
k) bemyndigar regeringen att under 2012 för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kr 2013-2016 (avsnitt 5.5.1),
l) för budgetåret 2012 anvisar anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt vad utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 6 punkterna 1 och 9-19 samt avslår motionerna
2011/12:Fö227 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkandena 1 och 4,
2011/12:Fö232 av Lars Ohly m.fl. (V),
2011/12:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 9 och
2011/12:Fö242 av Mikael Jansson m.fl. (SD).

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP00250
FP23001
C22001
SD00190
V00181
KD18001
-0001
Totalt1621016224

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Materielprojekt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten för 2012-2015 (avsnitt 3.6.3),
b) godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt 2012 avseende uppgradering av JAS 39 Gripen (avsnitt 3.6.3),
c) bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 46 100 000 000 kr 2013-2019 (avsnitt 3.6.3),
d) bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 400 000 000 kr 2013-2017 (avsnitt 3.6.4).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 6 punkterna 5, 6 i denna del, 7 och 8 samt avslår motionerna
2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 15,
2011/12:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 1-8 och
2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 10, 13 och 19.

Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000111
M98009
MP02500
FP23001
C22001
SD00190
V01801
KD18001
-0001
Totalt261432025

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Objektsramar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö1 av Mikael Jansson (SD) yrkande 1,
2011/12:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 1,
2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 14 och
2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 4 (S, MP, V)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP02500
FP23001
C22001
SD01900
V01801
KD18001
-0001
Totalt162163024

Beslut: Kammaren biföll reservation 4


4. Oförutsedda materielinvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt 2012 avseende oförutsedda materielinvesteringar (avsnitt 3.6.3).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 6 punkt 6 i denna del och avslår motion
2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S2100010
M99008
MP02500
FP23001
C22001
SD19000
V01801
KD18001
-0001
Totalt183143023

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. EU:s stridsgrupper och luftförsvarsutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Sverige som ramansvarig nation får leda en nordisk stridsgrupp tidigast under 2015 med de villkor som utskottet närmare anger under avsnittet om EU:s stridsgrupper och under förutsättning att regeringen tar initiativ till en luftförsvarsutredning med de villkor som utskottet anger under avsnittet om en sådan utredning.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2011/12:1 utgiftsområde 6 punkt 2 och motionerna
2011/12:Fö227 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 2,
2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkandena 6 och 10 samt
2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkandena 14 och 17.

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M99008
MP50200
FP21003
C21002
SD00181
V01801
KD16003
-0001
Totalt260183833

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Grundorganisationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föresår om den särskilda operationsgruppen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 6 punkt 3.

7. Försvarslogistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag om Försvarsmaktens logistikverksamhet och tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs om försvarslogistik.
Därmed bifaller riksdagen motion
2011/12:Fö227 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 3 och
avslår proposition 2011/12:1 utgiftsområde 6 punkt 4.

Reservation 8 (M, FP, C, KD)

8. Frivilliga försvarsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs om frivilliga försvarsorganisationer.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 1 och
2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 16.

Reservation 9 (M, FP, C, KD)

9. Hemvärn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M99008
MP25000
FP23001
C22001
SD19000
V01801
KD18001
-0001
Totalt30818023

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Försvarsexportmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 15.

Reservation 11 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M99008
MP02500
FP23001
C22001
SD19000
V01801
KD18001
-0001
Totalt28343023

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag