Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2013

Försvarsutskottets bet 2012/13:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2012

Beslut

Riksdagen säger ja till nya JAS (FöU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 46,2 miljarder kronor till försvaret och samhällets krisberedskap under 2013. Riksdagen gav också regeringen rätt att under 2013 besluta om en ny version av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Utvecklingen och ombyggnationen av nya JAS ska kunna avbeställas senast 2014 om inte Schweiz eller något annat land har fattat beslut om att beställa minst 20 nya JAS-plan. Riksdagen anser att den varje år bör få underlag för att kunna följa upp det beslut som nu fattats om uppgraderingen av JAS. Riksdagen beslutade om ett tillkännagivande till regeringen om detta, och sa därmed ja till ett motionsförslag från S.

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att lägga ner Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec. I och med detta sa riksdagen ja till ett motionsförslag från S och delvis ja till motionsförslag från C och SD.

Riksdagen riktade ytterligare två tillkännagivanden till regeringen. Båda två är upprepningar av tillkännagivanden som riksdagen beslutade om 2011. Det ena tillkännagivandet handlar om att regeringen ska redovisa materielinvesteringar mer utförligt i budgetpropositionen. Det andra handlar om att anslaget för de frivilliga försvarsorganisationerna på nytt bör föras in i statsbudgeten. Tillkännagivandena bygger på motioner från S, MP, SD och V.

Utskottets förslag till beslut: Bifall och delvis bifall till motioner om Swedec. Avslag på propositionens förslag om Swedec. Bifall och delvis bifall till motioner om frivilliga försvarsorganisationer. Bifall och delvis bifall till motioner om objektsramar. Bifall till propositionens förslag i övrigt. Avslag på motionerna i övrigt.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-11-20
Justering: 2012-11-29
Betänkande publicerat: 2012-11-30
Trycklov: 2012-11-30
Reservationer 10
bet 2012/13:FöU1

Alla beredningar i utskottet

2012-11-20, 2012-11-13, 2012-11-06

Försvarsutskottet säger ja till nya JAS (FöU1)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 46,2 miljarder kronor till försvaret och samhällets krisberedskap under 2012. Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen rätt att under 2013 besluta om en ny version av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Utvecklingen och ombyggnationen av nya JAS ska kunna avbeställas senast 2014 om inte Schweiz eller något annat land har fattat beslut om att beställa minst 20 nya JAS-plan. Utskottet anser att riksdagen varje år bör få underlag för att kunna följa upp det beslut som nu fattas om uppgraderingen av JAS. Utskottet föreslår att riksdagen beslutar om ett tillkännagivande till regeringen om detta. Därmed säger man ja till ett motionsförslag från S.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att lägga ner Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec. I och med detta säger utskottet ja till ett motionsförslag från S och delvis ja till motionsförslag från C och SD.

Utskottet föreslår att riksdagen riktar ytterligare två tillkännagivanden till regeringen. Båda två är upprepningar av tillkännagivanden som riksdagen beslutade om 2011. Det ena tillkännagivandet handlar om att regeringen ska redovisa materielinvesteringar mer utförligt i budgetpropositionen. Det andra handlar om att anslaget för de frivilliga försvarsorganisationerna på nytt bör föras in i statsbudgeten. Förslagen bygger på motioner från S, MP, SD och V.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-06
4

Beslut

Beslut: 2012-12-11
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag, bemyndiganden, investeringsplaner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att för 2013 utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden,
b) bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 16 200 000 000 kronor 2014-2021,
c) bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 12 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital,
d) godkänner investeringsplanen för Kustbevakningen för 2013-2016,
e) bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 35 000 000 kronor 2014-2016,
f) bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 2:4 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt åtgärder för att hantera allvarliga extraordinära händelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 560 000 000 kronor 2014-2018,
g) bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 300 000 000 kronor,
h) bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen för Socialstyrelsens verksamhet som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 350 000 000 kronor,
i) godkänner investeringsplanen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2013-2016,
j) bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 2014-2018,
k) för budgetåret 2013 anvisar ramanslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt vad utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 6 punkterna 1, 6, 7 och 9-16 samt avslår motionerna
2012/13:Fö238 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:Fö240 av Mikael Jansson m.fl. (SD),
2012/13:Fö258 av Mikael Jansson (SD),
2012/13:Fö261 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkandena 1 och 9 samt
2012/13:Fö263 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M940013
MP41236
FP19005
C22001
SD10181
V00172
KD16003
PP0000
-0000
Totalt1561073848

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Investeringsplan och beställningsbemyndigande för Försvarsmaktens materiel samt utveckling av JAS 39 Gripen E

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner investeringsplanen för Försvarsmakten för 2013-2016,
b) bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 000 kronor 2014-2027,
c) godkänner anskaffningen av materielobjekt under 2013 avseende utveckling av JAS 39 Gripen E.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 6 punkterna 3, 4 i denna del och 5 samt avslår motionerna
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 14,
2012/13:Fö238 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 3 samt
2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 11.

Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M940013
MP01906
FP18015
C22001
SD19001
V00172
KD16003
PP0000
-0000
Totalt264191848

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Objektsramar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs om objektsramar och en särskild objektsram för JAS 39 Gripen.
Därmed bifaller riksdagen motion
2012/13:Fö261 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkandena 7 och 8 samt
bifaller delvis motionerna
2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD) yrkande 6 och
2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 14.

Reservation 4 (M, FP, C, KD)

4. Luftvärnssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner anskaffningen av materielobjekt under 2013 avseende luftvärnssystem.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 6 punkt 4 i denna del och avslår motion
2012/13:Fö261 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkandena 5 och 6.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M940013
MP01906
FP19005
C22001
SD19001
V01702
KD16003
PP0000
-0000
Totalt170130049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Oförutsedda förändrade förutsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner anskaffningen av materielobjekt under 2013 avseende oförutsedda förändrade förutsättningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 6 punkt 4 i denna del och avslår motion
2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 6 (MP)

6. Försvarsexportmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 7 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarsexportmyndighetens behov av rörelsekapital.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 6 punkt 8 och avslår motionerna
2012/13:Fö238 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 och
2012/13:Fö268 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M940013
MP11806
FP18006
C22001
SD19001
V00172
KD16003
PP0000
-0000
Totalt265181749

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår vad regeringen föreslår om Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec).
Därmed bifaller riksdagen motion
2012/13:Fö250 av Carina Hägg m.fl. (S),
bifaller delvis motionerna
2012/13:Fö215 av Göran Lindell (C) och
2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD) yrkande 23 och
avslår proposition 2012/13:1 utgiftsområde 6 punkt 2.

Reservation 9 (M, FP, C, KD)

8. Frivilliga försvarsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs om frivilliga försvarsorganisationer.
Därmed bifaller riksdagen motion
2012/13:Fö261 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 10 och
bifaller delvis motion
2012/13:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 10 (M, FP, C, KD)