Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2016

Beslut

Pengar till försvaret och samhällets krisberedskap (FöU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till försvaret och samhällets krisberedskap. Sammanlagt går drygt 50 miljarder kronor till det här utgiftsområdet. Mest pengar går till förbandsverksamhet och beredskap (cirka 32,5 miljarder kronor) samt materiel och anläggningar (cirka 10,4 miljarder).

Riksdagen lämnade delvis bifall till regeringens förslag om att under vissa förutsättningar få sälja och hyra ut försvarsmateriel. Riksdagen beslutade om en begränsning att regeringen endast får göra detta under 2017 och det får bara gälla JAS 39 C/D.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet avstyrker propositionens förslag punkten 5 om att bemyndiga regeringen att under 2017-2020 besluta om upplåtelse och överlåtelse av materiel. Därmed tillstyrker utskottet ett motionsyrkande i frågan. I övrigt bifall till propositionen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 5 under punkt 4, dels i övrigt utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-11-29
Justering: 2016-12-01
Trycklov: 2016-12-05
Reservationer 12
Betänkande 2016/17:FöU1

Alla beredningar i utskottet

2016-11-29, 2016-11-24, 2016-11-17, 2016-11-10

Pengar till försvaret och samhällets krisberedskap (FöU1)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till försvaret och samhällets krisberedskap. Sammanlagt går drygt 50 miljarder kronor till det här utgiftsområdet. Mest pengar går till förbandsverksamhet och beredskap (cirka 32,5 miljarder kronor) samt materiel och anläggningar (cirka 10,4 miljarder).

Försvarsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ett förslag från regeringen om att regeringen ska få rätt att under perioden 2017-2020 besluta om att upplåta och överlåta försvarsmateriel under vissa bestämda förutsättningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-07
Debatt i kammaren: 2016-12-08
4

Beslut

Beslut: 2016-12-13
9 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målen för utgiftsområde 6

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1092 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 1 och

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

2. Resultatredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1092 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 2 och

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 3 (SD, L)
Reservation 4 (KD)

3. Anslag inom utgiftsområde 6

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2017 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 6 punkt 8 och avslår motionerna

2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9,

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 36,

2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 6,

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 1, 21, 23, 24, 28, 30, 65, 66 och 70,

2016/17:3203 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1-4,

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 5,

2016/17:3412 av Daniel Bäckström m.fl. (C) och

2016/17:3424 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 1.

b) Beställningsbemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 6 punkt 9.

c) Krediter i Riksgäldskontoret
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017
1. utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst
40 000 000 000 kronor i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden,
2. besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 19 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital, och
3. besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 1 550 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 6 punkterna 1, 4 och 6 samt avslår motion

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 78.

d) Investeringsplaner
Riksdagen godkänner investeringsplanerna för
1. vidmakthållande av försvarsmateriel för 2017-2028 som riktlinje för Försvarsmaktens investeringar,
2. anskaffning av försvarsmateriel för 2017-2028 som riktlinje för Försvarsmaktens investeringar, och
3. krisberedskap för 2017-2020 som riktlinje för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 6 punkterna 2, 3 och 7 samt avslår motionerna

2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 3-6,

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 25, 30, 32 och 33,

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 51-55 och

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 21.

4. Bemyndigande att upplåta och överlåta viss materiel

Beslut: Kammaren biföll reservation 5

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag att bemyndiga regeringen att under 2017-2020 besluta om upplåtelse och överlåtelse av materiel.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3424 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 2 och

avslår proposition 2016/17:1 utgiftsområde 6 punkt 5.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 2 100 0 11
M 77 0 0 7
SD 1 39 0 8
MP 0 25 0 0
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 130 182 0 37


5. Framtida inriktning för utgiftsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2 och

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 7
SD 0 40 0 8
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 0 0 17 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 255 40 17 37


6. Dimensionering av Försvarsmaktens stöd till samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2092 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 1 och

2016/17:2469 av Stig Henriksson m.fl. (V).

Reservation 8 (M, C, L, KD)
Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 77 0 7
SD 41 0 0 7
MP 25 0 0 0
C 0 19 0 3
V 0 0 18 3
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 168 127 18 36


7. Försvarsmaktens breda roll i samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 15.

Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 7
SD 41 0 0 7
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 299 14 0 36


8. Statsflyget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1016 av Göran Pettersson (M) och

2016/17:1423 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) yrkande 2.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 7
SD 0 41 0 7
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 272 41 0 36


9. Åtskillnad mellan medel för civila och militära insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 12 (V)