Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2017

Beslut

Pengar till försvaret och samhällets krisberedskap (FöU1)

53,8 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet försvaret och samhällets krisberedskap. Mest pengar går till förbandsverksamhet och beredskap, drygt 34,9 miljarder kronor. Drygt 10,8 miljarder kronor går till anskaffning av materiel och anläggningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Riksdagen riktade också fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att ansvaret för att underhålla och ta hand om Försvarsmaktens materiel och utrustning ska tas över av Försvarsmakten från Försvarets materielverk, FMV.
  • Regeringen bör förankra anskaffningen av ett nytt luftvärnssystem med medellång räckvidd i riksdagen.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om stöd för civila som gjort en internationell insats.
  • Regeringen bör klargöra för Försvarsmakten att försvarsmusikens uppgift, utöver att medverka i statsceremonier, även är att medverka i förbandsspelningar och konserter för det civila samhället.

Riksdagen gav regeringen rätt att gå vidare med sitt förslag om att det ska inrättas ett regemente på Gotland, som ska förläggas till Visby. Gotlands regemente blir en egen enhet inom Försvarsmakten som kan börja arbeta från och med 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkten 1 och motion från L med förslag gällande ansvaret för vidmakthållandet av Försvarsmaktens materiel. Bifall till propositionen punkten 5 och motion från L om att förankra anskaffningen av nytt medelräckviddigt luftvärn i riksdagen. Delvis bifall till punkten 7 om export av JAS 39 C/D genom upplåtelse eller överlåtelse av materiel. Med stöd av 9 kap. 16 § riksdagsordningen om utskottsinitiativ föreslår utskottet att riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför dels om en särskild lag till stöd och hjälp för civila som gjort internationell insats, dels om försvarsmusikens uppgift och tillkännager det för regeringen. Bifall till propositionen i övrigt. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-21
Justering: 2017-11-23
Trycklov: 2017-11-27
Reservationer 14
Betänkande 2017/18:FöU1

Alla beredningar i utskottet

2017-11-21, 2017-11-16, 2017-11-09, 2017-10-26

Pengar till försvaret och samhällets krisberedskap (FöU1)

53,8 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet försvaret och samhällets krisberedskap. Mest pengar går till förbandsverksamhet och beredskap, drygt 34,9 miljarder kronor. Drygt 10,8 miljarder kronor går till anskaffning av materiel och anläggningar. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Försvarsutskottet föreslår också att riksdagen ska rikta fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att ansvaret för att underhålla och ta hand om Försvarsmaktens materiel och utrustning ska tas över av Försvarsmakten från Försvarets materielverk, FMV.
  • Regeringen bör förankra anskaffningen av ett nytt luftvärnssystem med medellång räckvidd i riksdagen.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om stöd för civila som gjort en internationell insats.
  • Regeringen bör klargöra för Försvarsmakten att försvarsmusikens uppgift, utöver att medverka i statsceremonier, även är att medverka i förbandsspelningar och konserter för det civila samhället.

Försvarsutskottet föreslår även att riksdagen ska ge regeringen rätt att gå vidare med sitt förslag om att det ska inrättas ett regemente på Gotland, som ska förläggas till Visby. Gotlands regemente blir en egen enhet inom Försvarsmakten som kan börja arbeta från och med 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-06
Debatt i kammaren: 2017-12-07
4

Beslut

Beslut: 2017-12-12
13 förslagspunkter, 7 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och resultatredovisning för utgiftsområde 6

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 9 och

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 67 0 2 14
SD 0 0 38 8
MP 21 0 0 3
C 17 0 0 5
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 1 0 1 3
Totalt 233 13 41 62


2. Stöd till civila som gjort internationell insats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en särskild lag till stöd och hjälp för civila som gjort internationell insats och tillkännager detta för regeringen.


3. Försvarsmusikens uppgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om försvarsmusikens uppgift och tillkännager detta för regeringen.


4. Anslag inom utgiftsområde 6

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar ramanslagen för 2018 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 6 punkt 11 och avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 22, 24, 28, 29, 65, 72, 73 och 76,

2017/18:3038 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 8,

2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 10,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 24,

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 6,

2017/18:3690 av Daniel Bäckström m.fl. (C),

2017/18:3802 av Allan Widman m.fl. (L),

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 40,

2017/18:3829 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 5 samt

2017/18:3864 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1, 3 och 4.

b) Beställningsbemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 6 punkt 12 och avslår motion

2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 11.

c) Krediter i Riksgäldskontoret
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 
1. besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 18 500 000 000 kronor för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital,
2. utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden,
3. besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 1 550 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 6 punkterna 6, 8 och 9 samt avslår motion

2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 6, 8 och 9.

d) Investeringsplaner
Riksdagen godkänner investeringsplanerna för
1. vidmakthållande av försvarsmateriel för 2018-2023 som riktlinje för Försvarsmaktens investeringar,
2. anskaffning av försvarsmateriel för 2018-2023 som riktlinje för Försvarsmaktens investeringar,
3. krisberedskap för 2018-2020 som riktlinje för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 6 punkterna 3, 4 och 10 samt avslår motionerna

2017/18:1189 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:1783 av Anders Hansson (M),

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 49, 54, 55, 57-59 och 61,

2017/18:3038 av Allan Widman m.fl. (L) yrkandena 2-5,

2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 36-43,

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 18,

2017/18:3629 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1-3 och

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 25 och 30-33.

5. Logistik för högre försvarsberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att fatta beslut om organiseringen m.m. av den verksamhet som bedrivs inom ramen för materiel- och logistikförsörjningen i enlighet med den inriktning som regeringen redogör för i propositionen samt ställer sig bakom det utskottet anför om ansvaret för vidmakthållandet av Försvarsmaktens materiel och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 6 punkt 1 och motion

2017/18:3038 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 10 och

avslår motion

2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 3 (S, MP, V)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 96 0 17
M 69 0 0 14
SD 38 0 0 8
MP 0 21 0 3
C 17 0 0 5
V 0 16 0 5
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 1 0 3
Totalt 153 134 0 62


6. Stärkt upphandlingskompetens vid försvarsmyndigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 44.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 69 0 14
SD 38 0 0 8
MP 21 0 0 3
C 0 17 0 5
V 16 0 0 5
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 2 0 0 3
Totalt 173 114 0 62


7. Nytt medelräckviddigt luftvärnssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om anskaffning av nytt medelräckviddigt luftvärnssystem samt ställer sig bakom det utskottet anför om att förankra anskaffningen i riksdagen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 6 punkt 5 och motion

2017/18:3038 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 11 och

avslår motion

2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 14
SD 0 38 0 8
MP 21 0 0 3
C 17 0 0 5
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 1 0 3
Totalt 248 39 0 62


8. Överlåtelse och upplåtelse av materiel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 besluta om export av JAS 39 C/D genom upplåtelse eller överlåtelse av materiel, under förutsättning att exporten bidrar till den operativa tillgängligheten inom stridsflygsystemet och det i övrigt är i linje med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet för perioden 2016-2020, och under 2018 är det till förmån för den operativa tillgängligheten till JAS 39 C/D som sådan export kan ske.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2017/18:1 utgiftsområde 6 punkt 7 och avslår motion

2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 7 (SD)

9. Gotlands regemente

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta Gotlands regemente som organisationsenhet i Försvarsmakten och lokalisera det till Visby.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 6 punkt 2.

10. Framtida inriktning för utgiftsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1918 av Jesper Skalberg Karlsson och Johan Hultberg (båda M) yrkande 2,

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:3038 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 1,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 38 och

2017/18:3864 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 69 0 14
SD 0 0 38 8
MP 21 0 0 3
C 0 0 17 5
V 16 0 0 5
L 0 0 15 4
KD 12 0 1 3
- 1 0 1 3
Totalt 146 69 72 62


11. Dimensionering av Försvarsmaktens stöd till samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 5.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 2 67 0 14
SD 38 0 0 8
MP 21 0 0 3
C 0 17 0 5
V 16 0 0 5
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 2 0 0 3
Totalt 175 112 0 62


12. Försvarsmaktens breda roll i samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 15.

Reservation 13 (KD)

13. Statsflyget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3270 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 14 (SD)