Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Försvarsutskottets betänkande 2018/19:FöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2018

Beslut

Pengar till försvaret och samhällets krisberedskap (FöU1)

Cirka 60 miljarder kronor ur statens budget för 2019 går till utgiftsområdet försvaret och samhällets krisberedskap. Mest pengar går till Försvarsmaktens förbandsverksamhet och beredskap, drygt 36,1 miljarder kronor. 13,4 miljarder kronor går till Försvarsmakten och Försvarets materielverk för anskaffning av materiel och anläggningar och Kustbevakningen får 1,3 miljarder kronor.

Riksdagen sa ja till att fördela pengarna inom utgiftsområdet enligt Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.

I andra delar sa riksdagen ja till regeringens förslag. Det innebär bland annat att stora delar av myndighetskostnaderna, 1,8 miljarder kronor, för Försvarets materielverk flyttas till ett eget anslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om att låta regeringen besluta om att hyra ut eller sälja stridsflygplan JAS 39 C/D på export under 2019. Samtidigt riktade riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen borde i anslutning till 2019 års vårändringsbudget redovisa reviderade investeringsplaner. Detta för att riksdagen ska kunna se hur köp och underhåll av försvarsmateriel prioriteras inom de ekonomiska ramar som riksdagen beslutar om.
  • Regeringen borde också redovisa livscykelkostnaden för det medelräckviddiga luftvärnssystemet Patriot.

Utskottets förslag till beslut: Anvisande av anslag inom utgiftsområde 6 enligt utskottets förslag och med de anslagsvillkor utskottet angett. Regeringen bemyndigas att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som utskottet anger. Utskottet föreslår att riksdagen delvis bifaller anslagsförslagen i regeringens budgetproposition, delvis bifaller 15 av Moderaternas och Kristdemokraternas yrkanden i denna del. Övriga motionsförslag i denna del avstyrks. Utskottet avstyrker regeringens förslag om att bemyndiga regeringen att under 2019 besluta om export av JAS 39 C/D genom upplåtelse och överlåtelse av materiel. Utskottet föreslår dels ett tillkännagivande om reviderade investeringsplaner för Försvarsmakten dels ett om att regeringen bör redovisa livscykelkostnaden för det medelräckviddiga luftvärnssystemet Patriot. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-12-11
Justering: 2018-12-13
Trycklov: 2018-12-14
Reservationer 7
Betänkande 2018/19:FöU1

Alla beredningar i utskottet

2018-12-11, 2018-12-06, 2018-12-04

Pengar till försvaret och samhällets krisberedskap (FöU1)

Cirka 60 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet försvaret och samhällets krisberedskap. Mest pengar går till Försvarsmaktens förbandsverksamhet och beredskap, drygt 36,1 miljarder kronor. 13,4 miljarder kronor går till Försvarsmakten och Försvarets materielverk för anskaffning av materiel och anläggningar och att Kustbevakningen får 1,3 miljarder kronor.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen fördelar pengarna inom utgiftsområdet enligt Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.

I andra delar föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Det innebär bland annat att stora delar av myndighetskostnaderna, 1,8 miljarder kronor, för Försvarets materielverk flyttas till ett eget anslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Försvarsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att låta regeringen besluta om att hyra ut eller sälja stridsflygplan JAS 39 C/D på export under 2019. Samtidigt vill utskottet att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen.

Regeringen borde i anslutning till 2019 års vårändringsbudget redovisa reviderade investeringsplaner. Detta för att riksdagen ska kunna se hur köp och underhåll av försvarsmateriel prioriteras inom de ekonomiska ramar som riksdagen beslutar om.Regeringen borde också redovisa livscykelkostnaden för det medelräckviddiga luftvärnssystemet Patriot.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-15
Debatt i kammaren: 2018-12-17
4

Beslut

Beslut: 2018-12-18
11 förslagspunkter, 6 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och resultatredovisning för utgiftsområde 6

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 1 (SD)

2. Anslag inom utgiftsområde 6

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2019
Riksdagen
1. anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet anger, anslagen för 2019 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt utskottets förslag i bilaga 4.
2. bemyndigar regeringen att besluta om en successiv övergång till en förändrad anslagsavräkningsmodell och redovisning av beställningsbemyndiganden för anskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 6 punkt 5, bifaller delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 6 punkt 10 och motionerna

2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1,

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 2-5,

2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 samt

2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 1 och 3-9 samt

avslår motionerna

2018/19:1370 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:2361 av Roger Richtoff m.fl. (SD),

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 32 och 33,

2018/19:2619 av Daniel Bäckström m.fl. (C),

2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2018/19:2975 av Allan Widman m.fl. (L).

b) Beställningsbemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2019 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2018/19:1 utgiftsområde 6 punkt 11.

c) Krediter i Riksgäldskontoret
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2019
1. besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 2 000 000 000 kronor för att tillgodose Försvarsmaktens behov av rörelsekapital,
2. besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 25 500 000 000 kronor för att tillgodose Försvarets materielverks behov av rörelsekapital,
3. utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden,
4. besluta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 1 550 000 000 kronor för beredskapsinvesteringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 6 punkterna 1, 4, 7 och 8.

d) Investeringsplaner
Riksdagen godkänner investeringsplanerna för
1. vidmakthållande av försvarsmateriel för 2019-2024 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar,
2. anskaffning av försvarsmateriel för 2019-2024 som en riktlinje för Försvarsmaktens investeringar,
3. krisberedskap för 2019-2021 som en riktlinje för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beredskapsinvesteringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:1 utgiftsområde 6 punkterna 2, 3 och 9 samt avslår motionerna

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 21,

2018/19:911 av Anders Hansson (M) och

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 19, 21, 23, 25 och 26.

3. Överlåtelse och upplåtelse av materiel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår proposition 2018/19:1 utgiftsområde 6 punkt 6.

4. Reviderad investeringsplan för Försvarsmakten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om reviderade investeringsplaner för Försvarsmakten och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2.

5. Framtida inriktning för utgiftsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 1 5
M 0 65 0 5
SD 0 0 56 6
C 28 0 0 3
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 20 0 0 0
MP 15 0 0 1
Totalt 205 65 57 22


6. Försvarsmaktens uppgifter vid civila kriser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4 och

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 4 (M, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 5
M 0 65 0 5
SD 56 0 0 6
C 0 29 0 2
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 20 0 0 0
MP 15 0 0 1
Totalt 234 94 0 21


7. Försvarsmaktens breda roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 5
M 65 0 0 5
SD 56 0 0 6
C 28 0 0 3
V 27 0 0 1
KD 0 21 0 1
L 20 0 0 0
MP 15 0 0 1
Totalt 306 21 0 22


8. Avvaktande med köp av medelräckviddigt luftvärn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:49 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V).

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 5
M 65 0 0 5
SD 56 0 0 6
C 29 0 0 2
V 1 26 0 1
KD 21 0 0 1
L 20 0 0 0
MP 15 0 0 1
Totalt 302 26 0 21


9. Redovisning av livscykelkostnaden för medelräckviddigt luftvärn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om en redovisning av livscykelkostnaden för det medelräckviddiga luftvärnssystemet Patriot och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:42 av Allan Widman m.fl. (L).

10. Upphävande av köp av Patriotsystemet och offert på annat medelräckviddigt luftvärn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:59 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 5
M 65 0 0 5
SD 0 56 0 6
C 29 0 0 2
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 20 0 0 0
MP 15 0 0 1
Totalt 272 56 0 21


11. Skrivelsen Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:290 till handlingarna.