Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Försvarsutskottets bet 2019/20:FöU1

Planerat beslutsdatum: 11 december 2019

Nästa händelse: Beredning 24 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat