Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2000/01:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2000

Beslut

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till internationellt bistånd. Biståndsramen blir 0,73 % av bruttonationalinkomsten (BNI) för 2001, 0,74 % för 2002 samt 0,81 % för 2003. Det svenska biståndet ska nå 1 % av BNI, och i takt med ökat statsfinansiellt utrymme bör stegen mot enprocentsmålet påskyndas. Ambitionen är att målet ska nås så snart som möjligt, helst inom fem år. Den exakta tidpunkten måste dock vägas mot den framtida ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2000-10-26, 2000-11-07, 2000-11-14

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till internationellt bistånd. Biståndsramen blir 0,73 % av bruttonationalinkomsten (BNI) för 2001, 0,74 % för 2002 samt 0,81 % för 2003. Det svenska biståndet ska nå 1 % av BNI, och i takt med ökat statsfinansiellt utrymme bör stegen mot enprocentsmålet påskyndas. Ambitionen är att målet ska nås så snart som möjligt, helst inom fem år. Den exakta tidpunkten måste dock vägas mot den framtida ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.