Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets bet 2005/06:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2005

Beslut

1 procent av Sveriges inkomster till internationellt bistånd (UU2)

Sverige ska nästa år lägga 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) på internationellt bistånd. Det innebär att biståndsramen är tillbaka på den nivå den hade före sänkningen i samband med 1990-talets ekonomiska kris. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att presentera en ny Afrikastrategi. Mycket har hänt i Afrika sedan slutet av 1990-talet då Sveriges nuvarande strategi lades fast. EU:s åtaganden och andra internationella åtaganden om ökade biståndsinsatser i Afrika motiverar också en ny svensk strategi.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 7 punkterna 1-10. Delvis bifall till motionsyrkande (2005/06:U309) om behovet av en ny Afrikastrategi. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

63 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-10
Justering: 2005-11-24
Betänkande publicerat: 2005-11-29
Trycklov: 2005-11-28
Reservationer 10
bet 2005/06:UU2

Alla beredningar i utskottet

2005-11-10, 2005-11-08

1 procent av Sveriges inkomster till internationellt bistånd (UU2)

Sverige ska nästa år lägga 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) på internationellt bistånd. Det innebär att biståndsramen är tillbaka på den nivå den hade före sänkningen i samband med 1990-talets ekonomiska kris. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen. Utskottet vill också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att presentera en ny Afrikastrategi. Mycket har hänt i Afrika sedan slutet av 1990-talet då Sveriges nuvarande strategi lades fast. EU:s åtaganden och andra internationella åtaganden om ökade biståndsinsatser i Afrika motiverar också en ny svensk strategi.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-05
4

Beslut

Beslut: 2005-12-07
22 förslagspunkter, 17 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Biståndsvolym och anslag för 2006 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet angivit, för budgetåret 2006 anslag inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd i enlighet med regeringens förslag i tabell i bilaga 2 till betänkandet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 7 punkterna 1, 7 och 10 samt avslår motionerna 2005/06:U237, 2005/06:U288 yrkande 1, 2005/06:U313 yrkandena 7 och 30, 2005/06:U315 yrkandena 1 och 2, 2005/06:U336 yrkande 32, 2005/06:U349 yrkandena 1 och 3-5, 2005/06:U351 yrkande 6, 2005/06:U377 yrkandena 1 och 2, 2005/06:U380 yrkandena 10 och 11 samt 2005/06:MJ448 yrkande 30.

2. Åtaganden och garantier budgetåret 2006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 7 punkterna 2 och 3.

3. Avsättning för förlustrisker och exportkreditgarantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 7 punkt 4.

4. Avveckling av särskild exportkreditgarantiram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 7 punkt 5.

5. Anslagskredit för Riksrevisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 7 punkt 8.

6. Indragning av anslagsbelopp för Riksrevisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 7 punkt 9.

7. Vissa frågor om biståndets inriktning och innehåll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U289 yrkandena 25, 29 och 31, 2005/06:U313 yrkandena 1-3, 12, 15-17, 19, 23-26 och 29, 2005/06:U336 yrkandena 2-6, 2005/06:U349 yrkandena 2, 7, 8, 18 och 20-24, 2005/06:U350 yrkandena 1 och 5, 2005/06:U351 yrkandena 4 och 5, 2005/06:U380 yrkande 9, 2005/06:U382 yrkandena 6 och 7, 2005/06:Kr418 yrkande 3, 2005/06:MJ522 yrkande 1 och 2005/06:A370 yrkande 7.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m044011
c20002
fp003513
kd00303
v22006
mp15002
-2000
Totalt185446555

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Vissa övriga frågor om inriktning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U313 yrkandena 5 och 6, 2005/06:U336 yrkandena 17 och 23 samt 2005/06:U349 yrkande 10 i denna del.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m044011
c01903
fp037011
kd03003
v22006
mp15002
-2000
Totalt165130054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Demokrati och de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U203 yrkandena 1 och 2, 2005/06:U209 yrkandena 13 och 16, 2005/06:U214 yrkandena 2 och 3, 2005/06:U268 yrkandena 4-6, 2005/06:U313 yrkandena 27 och 28, 2005/06:U324 yrkande 9, 2005/06:U336 yrkandena 20, 21 och 28, 2005/06:U343, 2005/06:U349 yrkandena 16 och 17, 2005/06:U350 yrkande 9, 2005/06:U365, 2005/06:U367, 2005/06:U383 yrkande 8 och 2005/06:Kr253 yrkande 3.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

10. God samhällsstyrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U240.

11. Hiv/aids och andra hälsofrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U224, 2005/06:U313 yrkande 18, 2005/06:U336 yrkande 25, 2005/06:U340 yrkande 9, 2005/06:U350 yrkandena 7 och 8 samt 2005/06:U380 yrkandena 3-6, 8, 12 och 14-17.

12. Funktionshindrades situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U245 yrkandena 1 och 2, 2005/06:U336 yrkande 26, 2005/06:U349 yrkande 25 och 2005/06:So364 yrkande 26.

13. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L291 yrkande 43, 2005/06:L375 yrkande 2, 2005/06:U260, 2005/06:U282 yrkandena 1-3, 2005/06:U303, 2005/06:U320 yrkandena 1 och 2, 2005/06:U335 yrkandena 2 och 3, 2005/06:U336 yrkande 14 och 2005/06:So649 yrkande 4.

14. Biståndsinsatser riktade mot kvinnor och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U313 yrkandena 13 och 14 samt 2005/06:U336 yrkande 9.

15. Internationella finansieringsinstitutioner samt skuldavskrivningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K453 yrkandena 2 och 5, 2005/06:Sk496 yrkande 17, 2005/06:U249 yrkandena 1-13, 2005/06:U307, 2005/06:U310 yrkande 3, 2005/06:U311 yrkande 22, 2005/06:U332 yrkandena 1-5, 2005/06:U336 yrkande 22 och 2005/06:U341 yrkandena 1-3.

Reservation 6 (v)
Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m430012
c20002
fp360012
kd29004
v21646
mp01502
-0200
Totalt25533457

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Nya finansieringslösningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U221, 2005/06:U276 yrkande 8 och 2005/06:U332 yrkandena 6 och 7.

17. Handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U232 yrkande 2, 2005/06:U276 yrkande 7 och 2005/06:U349 yrkande 19.

18. Miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U313 yrkandena 20 och 21.

19. Utbildning och kulturfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U336 yrkande 30.

20. Vissa inslag i biståndspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger regeringen som sin mening till känna vad utskottet anfört.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2005/06:U309 och avslår motionerna 2004/05:U3 yrkande 6, 2005/06:U259, 2005/06:U276 yrkandena 4-6, 2005/06:U285 yrkande 12, 2005/06:U288 yrkande 2, 2005/06:U299 yrkande 2, 2005/06:U301, 2005/06:U311 yrkande 23, 2005/06:U336 yrkandena 18 i denna del, 27 och 31, 2005/06:U340 yrkande 12, 2005/06:So467 yrkande 2 och 2005/06:So639 yrkande 2.

Reservation 8 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m440011
c02002
fp370011
kd30003
v22006
mp15002
-2000
Totalt27620053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Biståndets genomförande och organisation, uppföljning och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U304, 2005/06:U330 och 2005/06:U336 yrkande 10.

22. Multilateralt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:U284 yrkande 2, 2005/06:U336 yrkande 18, 2005/06:U345, 2005/06:U351 yrkandena 16 och 17 samt 2005/06:Sf251 yrkandena 28 och 29.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)
Reservation 10 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m004411
c00202
fp103611
kd00303
v02206
mp01502
-0200
Totalt1273913053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag