Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2007

Beslut

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 27,7 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd. Det svenska biståndet för 2008 ska vara 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-11-20
Justering: 2007-11-22
Betänkande publicerat: 2007-11-29
Trycklov: 2007-11-29
Reservationer 7
Betänkande 2007/08:UU2

Alla beredningar i utskottet

2007-11-20, 2007-11-15, 2007-10-23

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 27,7 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd. Det svenska biståndet för 2008 ska vara 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-06
4

Beslut

Beslut: 2007-12-12
17 förslagspunkter, 13 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Biståndsram, anslagsfrågor m.m. inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Biståndsram
Riksdagen fastställer biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete till 1 % av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2008.

b) Anslag och anslagsvillkor m.m. för 2008 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet angivit, för budgetåret 2008 anslag under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd i enlighet med regeringens respektive Riksrevisionens styrelses förslag i bilaga 2 i betänkandet.

c) Bemyndigande beträffande garantier avseende NIB:s miljöinvesteringslån
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 ställa ut garantier för Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån som inklusive tidigare ställda garantier uppgår till högst 990 000 000 kr.

d) Bemyndigande beträffande anslag 8:1 avseende garantier inom det internationella utvecklingssamarbetet
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 8:1 Biståndsverksamhet ställa ut garantier som inklusive tidigare ställda garantier uppgår till högst 12 583 100 000 kr.

e) Bemyndigande beträffande anslag 8:1 avseende särskild satsning i Swedfunds verksamhet under 2008
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 8:1 Biståndsverksamhet besluta om att tillföra medel om 10 000 000 kr för en särskild satsning på vissa investeringsområden till Swedfund International AB.

f) Bemyndigande beträffande icke vinstdrivande rättssubjekt i utvecklingsländer
Riksdagen bemyndigar regeringen att enligt mål och principer för utvecklingssamarbetet medverka vid bildandet av icke vinstdrivande bolag, stiftelser och liknande rättssubjekt i utvecklingsländer samt att kunna lämna kapitaltillskott till sådana rättssubjekt som sammantaget under 2008 uppgår till högst 200 000 000 kr.

2. Beställningsbemyndigande beträffande anslag 8:1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 8:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 49 502 000 000 kr under 2009-2021.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 7 punkt 3.

3. Beställningsbemyndigande beträffande anslag 49:1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 49:1 Reformsamarbete i Östeuropa besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 800 000 000 kr under 2009-2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 7 punkt 8.

4. Beställningsbemyndigande beträffande anslag 8:5

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2008 för ramanslag 8:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 28 000 000 kr efter 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 7 punkt 10.

5. Mål för politikområde 49 Reformsamarbete i Östeuropa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för politikområde 49 Reformsamarbete i Östeuropa som föreslås i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 7 punkt 7.

6. Främjande av internationella biståndsströmmar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U336 yrkande 2 och 2007/08:U365.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020127
m88009
c21008
fp180010
kd18006
v00184
mp01504
Totalt247151968

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Landfokusering, kvalitet och effektivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U237 yrkande 2, 2007/08:U341 och 2007/08:U345 yrkandena 10 och 14.

Reservation 2 (mp)

8. Demokrati och mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U310 yrkandena 1-3 och 2007/08:U319 yrkande 3.

9. Främjande av jämställdhet, kvinnors roll i utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U316 yrkandena 4, 8 och 9 samt 2007/08:U318 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (mp)

10. SRHR, HBT och hiv/aids

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So463 yrkande 34, 2007/08:U237 yrkande 1, 2007/08:U270, 2007/08:U288, 2007/08:U335 yrkandena 4-6, 12 och 14, 2007/08:U349 yrkandena 12, 13, 16 och 29 samt 2007/08:U375.

Reservation 4 (mp)

11. Miljö och klimat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U316 yrkande 6, 2007/08:U345 yrkande 8 och 2007/08:MJ412 yrkande 4.

Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060123
m88009
c24005
fp19009
kd19005
v00193
mp01504
Totalt256152058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U238.

13. Vissa frågor om biståndets syfte och inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U345 yrkandena 3, 11 och 13.

14. Humanitärt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U372.

15. Internationella överenskommelser om vad som avses med bistånd - säkerhetsrelaterade frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U233 och 2007/08:U345 yrkande 12.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106123
m88009
c24005
fp19009
kd19005
v01903
mp01504
Totalt150140158

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Internationella överenskommelser om vad som avses med bistånd - skuldavskrivningar och klimatåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U279 yrkandena 4 och 5.

Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1041025
m88009
c24005
fp19009
kd19005
v01804
mp14104
Totalt26820061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Återflöde av EU-medel till Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U353 yrkande 20.