Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets bet 2008/09:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2008

Beslut

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 30,1 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd för 2009. Det svenska biståndet för 2009 ska vara 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI). Riksdagen behandlade också förslag från Riksrevisionens styrelse om regeringens och Sidas kontroll av biståndsinsatser via enskilda organisationer och om regeringens hantering av budgetstöd. Riksdagen konstaterade att regeringen vidtar åtgärder för att komma till rätta med uppmärksammade problem och sa därför nej till styrelsens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet förslag

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse, 37 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-11-11
Justering: 2008-11-13
Betänkande publicerat: 2008-12-08
Trycklov: 2008-12-05
Reservationer 6
bet 2008/09:UU2

Alla beredningar i utskottet

2008-11-11, 2008-10-30

Anslag till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 30,1 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd för 2009. Det svenska biståndet för 2009 ska vara 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI). Utskottet behandlar också förslag från Riksrevisionens styrelse om regeringens och Sidas kontroll av biståndsinsatser via enskilda organisationer och om regeringens hantering av budgetstöd. Utskottet konstaterar att regeringen vidtar åtgärder för att komma till rätta med uppmärksammade problem och föreslår därför att riksdagen säger nej till styrelsens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-12
4

Beslut

Beslut: 2008-12-15
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Biståndsram, anslagsfrågor m.m. inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Biståndsram
Riksdagen fastställer biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete till 1 % av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst för 2009.

b) Anslag och anslagsvillkor m.m. för 2009 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet angivit, för budgetåret 2009 anslag under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd i enlighet med regeringens respektive Riksrevisionens styrelses förslag i bilaga 2 i betänkandet.

c) Godkännande av att subventioner av premier för garantier får belasta anslag 1:1
Riksdagen godkänner att regeringen för offentliga mottagare får subventionera premier över 6 % av garantibeloppet genom att belasta ramanslag 1:1 Biståndsverksamhet.

d) Bemyndigande beträffande anslag 1:1 avseende garantier inom det internationella utvecklingssamarbetet
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 1:1 Biståndsverksamhet ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till högst 5 718 700 000 kr.

e) Bemyndigande beträffande garantier avseende NIB:s miljöinvesteringslån
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till högst 990 000 000 kr.

f) Bemyndigande beträffande anslag 1:1 avseende teknisk assistans i Swedfunds verksamhet 2009
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 1:1 Biståndsverksamhet besluta om medel för teknisk assistans om 15 000 000 kr att disponeras av Swedfund International AB.

2. Främjande av internationella biståndsströmmar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U237 yrkande 2, 2008/09:U255 yrkande 1 och 2008/09:U349 yrkande 11.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s092038
m720025
c24005
fp160012
kd17007
v01804
mp01405
Totalt129124096

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Riktlinjer för nytt system för finansiering av utvecklingslån och garantier m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer som regeringen föreslår i propositionen för ett nytt system för finansiering av utvecklingslån och garantier samt att riksdagens tidigare beslut om u-krediter och biståndskrediter inte längre ska gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 7 punkt 4.

4. Beställningsbemyndigande beträffande anslag 1:1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 749 000 000 kr med den ändringen att bemyndigandet ska avse åren 2010-2028.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 7 punkt 6.

5. Beställningsbemyndigande beträffande anslag 2:1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 427 000 000 kr med den ändringen att bemyndigandet ska avse åren 2010-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 7 punkt 10.

6. Beställningsbemyndigande avseende anslag 1:5

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2009 för ramanslag 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kr efter 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 7 punkt 12.

7. Mål för underindelningen Internationellt utvecklingssamarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för underindelningen Internationellt utvecklingssamarbete som föreslås i propositionen och att målet för politikområde 8 Internationellt utvecklingssamarbete upphör att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 7 punkt 2.

8. Mål för underindelningen Reformsamarbete i Östeuropa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för underindelningen Reformsamarbete i Östeuropa som regeringen föreslår och att målet för politikområde 49 Reformsamarbete i Östeuropa upphör att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 7 punkt 3.

9. Mål och utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkande 28, 2008/09:U255 yrkande 3, 2008/09:U349 yrkandena 2, 3 och 6 samt 2008/09:U351 yrkande 9.

Reservation 2 (s, mp)
Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s092038
m720025
c24005
fp160012
kd17007
v00184
mp01405
Totalt1291061896

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Vissa frågor om biståndets inriktning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U210, 2008/09:U261, 2008/09:U302 yrkande 3, 2008/09:U304 yrkande 2, 2008/09:U336 yrkande 2, 2008/09:U360 yrkande 11 och 2008/09:So470 yrkande 10.

11. Sidas kontroll av biståndsinsatser via enskilda organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS16 och motion 2007/08:U6.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s092038
m720025
c24005
fp160012
kd17007
v01804
mp01405
Totalt129124096

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Regeringens och Sidas hantering av budgetstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS27 punkterna 1-3 och motionerna 2007/08:U7 och 2007/08:U8 yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s910039
m720025
c24005
fp160012
kd17007
v01804
mp01405
Totalt22032097

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Internationella överenskommelser och villkor med anknytning till bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U208 yrkande 7, 2008/09:U240 yrkande 3 och 2008/09:U255 yrkandena 5, 15 och 16.

Reservation 6 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s911038
m720025
c24005
fp160012
kd17007
v01804
mp01405
Totalt22033096

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U211, 2008/09:U224, 2008/09:U255 yrkandena 7, 8, 13, 17 och 23, 2008/09:U272, 2008/09:U289 yrkandena 1 och 2, 2008/09:U291, 2008/09:U316, 2008/09:U322 yrkande 24, 2008/09:U323 yrkande 31, 2008/09:U324, 2008/09:U327 yrkande 2, 2008/09:U346 yrkandena 3-6, 8, 11, 13 och 14, 2008/09:U349 yrkande 14, 2008/09:U360 yrkandena 7, 8 och 12 samt 2008/09:A216 yrkande 7.