Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2009

Beslut

Enprocentmålet för internationellt bistånd uppfylls (UU2)

Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag om att biståndsramen för 2010 ska uppgå till 31,4 miljarder kronor. Det motsvarar 1 % av beräknad bruttonationalinkomst, BNI. Därmed kommer det så kallade enprocentsmålet att uppfyllas hela mandatperioden. Medlen för biståndsinsatser beräknas uppgå till 127 miljarder kronor under åren 2007-2010. Riksdagen stödjer regeringens förslag om anslag 2010 respektive prioriteringar för utvecklingssamarbetet under mandatperioden. Prioriteringarna är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utveckling. När det gäller Sveriges kapitaltillskott till Asiatiska utvecklingsbanken föreslår utskottet en ändring som innebär att inbetalningen ska uppges i kronor i riksdagsbeslutet. Enligt en granskning som Riksrevisionen har gjort av Swedfund International AB finns det brister i bolagets styrning. Regeringen och Swedfund rekommenderas därför att genomföra ett antal förbättringsåtgärder. Riksrevisionens styrelse anser att det behövs en samlad bedömning av Swedfunds framtida inriktning, storlek och roll i utvecklingssamarbetet. Riksdagen konstaterar att ett sådant översynsarbete pågår i Regeringskansliet och förutsätter att regeringen snarast redovisar för riksdagen vilka åtgärder som kommer att sättas in till följd av Riksrevisionens rekommendationer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-11-12
Justering: 2009-11-17
Betänkande publicerat: 2009-11-19
Trycklov: 2009-11-19
Reservationer 11
Betänkande 2009/10:UU2

Alla beredningar i utskottet

2009-11-12, 2009-11-10, 2009-10-22

Enprocentmålet för internationellt bistånd uppfylls (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag om att biståndsramen för 2010 ska uppgå till 31,4 miljarder kronor. Det motsvarar 1 % av beräknad bruttonationalinkomst, BNI. Därmed kommer det så kallade enprocentsmålet att uppfyllas hela mandatperioden. Medlen för biståndsinsatser beräknas uppgå till 127 miljarder kronor under åren 2007-2010.

Utskottet stödjer regeringens förslag om anslag 2010 respektive prioriteringar för utvecklingssamarbetet under mandatperioden. Prioriteringarna är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utveckling.

När det gäller Sveriges kapitaltillskott till Asiatiska utvecklingsbanken föreslår utskottet en ändring som innebär att inbetalningen ska uppges i kronor i riksdagsbeslutet.

Enligt en granskning som Riksrevisionen har gjort av Swedfund International AB finns det brister i bolagets styrning. Regeringen och Swedfund rekommenderas därför att genomföra ett antal förbättringsåtgärder. Riksrevisionens styrelse anser att det behövs en samlad bedömning av Swedfunds framtida inriktning, storlek och roll i utvecklingssamarbetet. Utskottet konstaterar att ett sådant översynsarbete pågår i Regeringskansliet och förutsätter att regeringen snarast redovisar för riksdagen vilka åtgärder som kommer att sättas in till följd av Riksrevisionens rekommendationer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-25
4

Beslut

Beslut: 2009-11-26
16 förslagspunkter, 11 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Biståndsram, anslagsfrågor m.m. inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Biståndsram
Riksdagen fastställer biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete till 1 % av den vid budgettillfället beräknade bruttonationalinkomsten för 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 7 punkt 1 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

b) Anslag och anslagsvillkor m.m. för 2010 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet angivit, för budgetåret 2010 anslag under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd i enlighet med regeringens respektive Riksrevisionens styrelses förslag i bilaga 2 i betänkandet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 7 punkterna 9 och 11 samt avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

c) Bemyndigande beträffande anslag 1:1 avseende garantier inom det internationella utvecklingssamarbetet
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:1 Biståndsverksamhet ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 5 395 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 7 punkt 3.

d) Bemyndigande beträffande garantier avseende NIB:s miljöinvesteringslån
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 1 112 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 7 punkt 4.

e) Godkännande av Sveriges medverkan i kapitalhöjning i AsDB och bemyndigande beträffande garantier till följd av kapitalhöjningen
Riksdagen godkänner Sveriges medverkan i kapitalhöjning i Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) genom inbetalning 2011-2015 uppgående till högst 112 000 000 kr samt bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till AsDB som följer av kapitalhöjningen och som uppgår till ett belopp motsvarande högst 343 140 000 särskilda dragningsrätter.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:1 utgiftsområde 7 punkt 5.

f) Bemyndigande beträffande kapitaltillskott till Swedfund
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott om 100 000 000 kr till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 7 punkt 7 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

2. Skuldavskrivningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U358 yrkande 17.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m840013
c24005
fp21007
kd22002
v02002
mp01702
Totalt151144054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Moratorium för skuldåterbetalning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U273 yrkandena 3, 11 och 12.

Reservation 2 (v, mp)

4. Vissa frågor om millenniemålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U359 yrkande 21 och 2009/10:U340 yrkande 14 i denna del.

Reservation 3 (s)

5. Millenniemålen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U206, 2009/10:U209 yrkande 6, 2009/10:U253, 2009/10:U263 yrkande 1, 2009/10:U289 yrkande 2, 2009/10:U293 yrkandena 1-3 och 2009/10:U296 yrkande 2.

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1062022
m850012
c24005
fp21007
kd22002
v02002
mp41122
Totalt26233252

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Gränsöverskridande biståndsinsatser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U291 och 2009/10:U303.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m850012
c24005
fp21007
kd22002
v02002
mp01702
Totalt152145052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Vissa biståndsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U339 yrkande 8 och 2009/10:U340 yrkandena 5 i denna del, 8, 9 och 13.

Reservation 6 (s)

8. Inriktningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U321 yrkandena 1 och 2, 2009/10:U215, 2009/10:U263 yrkande 6, 2009/10:U278, 2009/10:U290 och 2009/10:U296 yrkande 3.

Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1071022
m850012
c24005
fp21007
kd22002
v00202
mp01702
Totalt259182052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Beställningsbemyndigande beträffande anslag 1:1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 210 000 000 kr under 2011-2028.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 7 punkt 2.

10. Bemyndigande beträffande överlåtelse till annan part av ett tidigare lämnat villkorslån till PIDG

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 till annan part överlåta ett tidigare lämnat villkorslån till Private Infrastructure Development Group (PIDG) avseende finansiering av riskkapital i Guarantco.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 7 punkt 6.

11. Beställningsbemyndigande beträffande anslag 2:1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 107 000 000 kr 2011-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 7 punkt 8.

12. Beställningsbemyndigande avseende anslag 1:5

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2010 för ramanslag 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 26 000 000 kr 2011-2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 7 punkt 10.

13. Mål, styrning och resultatredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U22 i denna del, 2008/09:U23, 2009/10:U273 yrkande 2, 2009/10:U276 yrkande 4 i denna del, 2009/10:U339 yrkandena 3 och 6 samt 2009/10:U340 yrkandena 2, 4, 7 och 14 i denna del och lägger skrivelse 2008/09:189 till handlingarna.

Reservation 8 (s, v, mp)

14. Internationella överenskommelser om vad som avses med bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U254 och 2009/10:U289 yrkandena 3 och 4.

Reservation 9 (s, v, mp)

15. Ändring av internationella biståndsdefinitioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U273 yrkandena 4 och 10.

Reservation 10 (v)

16. Verksamheten i Swedfund International AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U1 och lägger redogörelse 2009/10:RRS1 till handlingarna.

Reservation 11 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1106023
m850012
c24005
fp21007
kd22002
v02002
mp01702
Totalt153143053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag