Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2010/11:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2010

Beslut

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att biståndsramen för 2011 ska uppgå till 35,2 miljarder kronor. Det motsvarar 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI). För utgiftsområdet Internationellt bistånd beräknas 30,5 miljarder kronor under 2011. Mest pengar inom utgiftsområdet går till biståndsverksamhet (drygt 28,1 miljarder) och reformsamarbete i Östeuropa (drygt 1,3 miljarder). Riksdagen har också behandlat regeringens skrivelse Biståndets resultat - tema miljö och klimat. Där har regeringen redogjort för resultat från Sveriges internationella utvecklingssamarbete och reformsamarbetet i Östeuropa. Riksdagen avslutar därmed ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-30
Justering: 2010-12-02
Betänkande publicerat: 2010-12-07
Trycklov: 2010-12-06
Reservationer 7
Betänkande 2010/11:UU2

Alla beredningar i utskottet

2010-11-30, 2010-11-25, 2010-11-18

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att biståndsramen för 2011 ska uppgå till 35,2 miljarder kronor. Det motsvarar 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI). För utgiftsområdet Internationellt bistånd beräknas 30,5 miljarder kronor under 2011. Mest pengar inom utgiftsområdet går till biståndsverksamhet (drygt 28,1 miljarder) och reformsamarbete i Östeuropa (drygt 1,3 miljarder).

Utrikesutskottet har också behandlat regeringens skrivelse Biståndets resultat - tema miljö och klimat. Där har regeringen redogjort för resultat från Sveriges internationella utvecklingssamarbete och reformsamarbetet i Östeuropa. Utskottet föreslår att riksdagen därmed avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-13
4

Beslut

Beslut: 2010-12-14
15 förslagspunkter, 13 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Biståndsram, anslagsfrågor m.m. inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Biståndsram
Riksdagen fastställer biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete till 1 % av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst för 2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 7 punkt 1 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

b) Anslag och anslagsvillkor m.m. för 2011 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet angivit, för budgetåret 2011 anslag under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd i enlighet med regeringens respektive Riksrevisionens styrelses förslag i bilaga 2 till betänkandet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 7 punkterna 11 och 13 samt avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

c) Bemyndigande beträffande anslag 1:1 avseende garantier inom det internationella utvecklingssamarbetet
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 1:1 Biståndsverksamhet ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 10 220 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 7 punkt 3.

d) Bemyndigande beträffande garantier avseende NIB:s miljöinvesteringslån
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 103 720 437 euro.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 7 punkt 4.

e) Godkännande av Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i AfDB och bemyndigande beträffande garantier till följd av kapitalhöjningen
Riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), som innebär att Sverige under 2011-2018 till AfDB ska inbetala 436 956 000 kr, och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till AfDB som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 936 640 000 Units of Accounts.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 7 punkt 5.

f) Godkännande av Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i IDB och bemyndigande beträffande garantier till följd av kapitalhöjningen
Riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB), som innebär att Sverige under 2011-2015 till IDB ska inbetala 39 062 000 kr, och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till IDB som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 538 318 607 US-dollar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 7 punkt 6.

g) Godkännande av Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i IBRD och bemyndigande beträffande garantier till följd av kapitalhöjningen
Riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD), som innebär att Sverige under 2012-2016 till IBRD ska inbetala 246 614 000 kr, och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till IBRD som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst 2 247 182 392 US-dollar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 7 punkt 7.

h) Bemyndigande beträffande kapitaltillskott till Swedfund
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 1:1 Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott om 250 000 000 kr till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 7 punkt 9.

2. Skuldavskrivningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U249 och 2010/11:U298 yrkande 26.

Reservation 1 (MP, V)

3. Internationella insatser för bistånd och millenniemålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U262 yrkandena 1 och 2, 2010/11:U264 yrkande 2, 2010/11:U298 yrkande 22 och 2010/11:U306 yrkande 11.

Reservation 2 (V)

4. Vissa inriktningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U202 och 2010/11:U306 yrkandena 2, 4, 5 och 9.

5. EU:s åtgärder mot människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U296 yrkande 16.

Reservation 3 (MP, V)

6. Kvinnorörelsens roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U298 yrkande 7.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S106006
M102005
MP23002
FP22002
C21002
SD18011
V01702
KD17002
Totalt30917122

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Sekulära biståndsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U296 yrkande 5.

Reservation 5 (V)

8. Godkännande av ändring av stadgar för IFC

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner ändringen av Internationella finansieringsbolagets (IFC) stadgar som ökar tilldelningen av basröster till medlemsländerna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 7 punkt 8.

9. Beställningsbemyndigande beträffande anslag 1:1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 51 630 000 000 kr under 2012-2028.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 7 punkt 2.

10. Beställningsbemyndigande beträffande anslag 2:1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 974 000 000 kr under 2012-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 7 punkt 10.

11. Beställningsbemyndigande beträffande anslag 1:5

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2011 för ramanslag 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 28 000 000 kr under 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 7 punkt 12.

12. Internationella överenskommelser om vad som avses med bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U222, 2010/11:U298 yrkande 23 och 2010/11:U318 yrkandena 3 och 4.

Reservation 6 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104107
M103004
MP02401
FP22002
C22001
SD18002
V01702
KD16003
Totalt28542022

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Frågor om miljö och klimat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U1 yrkandena 1-5.

Reservation 7 (MP, V)

14. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K380 yrkandena 2, 4 och 7, 2010/11:U201, 2010/11:U225, 2010/11:U248 yrkandena 1 och 2, 2010/11:U262 yrkande 4, 2010/11:U264 yrkande 3, 2010/11:U299, 2010/11:U317 yrkande 7 och 2010/11:MJ328 yrkande 2.

15. Skrivelse om biståndets resultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2009/10:214 till handlingarna.