Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets bet 2011/12:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2011

Beslut

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att biståndsramen för 2012 ska vara 35,8 miljarder kronor. Det motsvarar 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI). Utgiftsområdet Internationellt bistånd får drygt 30 miljarder kronor under 2012. Mest pengar går till biståndsverksamhet (27,9 miljarder) och reformsamarbete i Östeuropa (1,3 miljarder). Riksdagen anser i likhet med regeringen att de tre tematiska prioriteringarna för utvecklingssamarbetet under mandatperioden bör kvarstå och preciseras. Prioriteringarna är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat respektive främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utveckling.

Riksdagen behandlade också regeringens skrivelse Biståndets resultat - tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling. Där har regeringen redogjort för resultat från Sveriges internationella utvecklingssamarbete och reformsamarbetet i Östeuropa. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-11-22
Justering: 2011-11-29
Betänkande publicerat: 2011-12-05
Trycklov: 2011-12-01
Reservationer 18
bet 2011/12:UU2

Alla beredningar i utskottet

2011-11-22, 2011-11-10, 2011-10-25

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att biståndsramen för 2012 ska vara 35,8 miljarder kronor. Det motsvarar 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI). Utgiftsområdet Internationellt bistånd får drygt 30 miljarder kronor under 2012. Mest pengar går till biståndsverksamhet (27,9 miljarder) och reformsamarbete i Östeuropa (1,3 miljarder). Utskottet anser i likhet med regeringen att de tre tematiska prioriteringarna för utvecklingssamarbetet under mandatperioden bör kvarstå och preciseras. Prioriteringarna är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat respektive främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utveckling.

Utskottet har också behandlat regeringens skrivelse Biståndets resultat - tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling. Där har regeringen redogjort för resultat från Sveriges internationella utvecklingssamarbete och reformsamarbetet i Östeuropa. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-12
4

Beslut

Beslut: 2011-12-14
21 förslagspunkter, 15 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Biståndsram, anslagsfrågor inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Biståndsram
Riksdagen fastställer biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete till 1 % av den vid budgeteringstillfället beräknade bruttonationalinkomsten för 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 7 punkt 1 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

b) Anslag och anslagsvillkor för 2012 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet angivit, för budgetåret 2012 anslag under utgiftsområde 7 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3 till betänkandet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 7 punkterna 8 och 10 samt avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

c) Bemyndigande avseende garantier för biståndsverksamhet
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för biståndsverksamhet till ett belopp av högst 10 000 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 7 punkt 3.

d) Bemyndigande avseende garantier för EIB-lån
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för de lån som Europeiska investeringsbanken lämnar inom ramen för Lomé IV Bis och Cotonouavtalet till ett belopp av högst 22 162 356 euro.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 7 punkt 4.

e) Bemyndigande avseende garantier för NIB:s miljöinvesteringslån
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån till ett belopp av högst 103 720 437 euro.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 7 punkt 5.

f) Bemyndigande avseende kapitaltillskott till Swedfund
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om kapitaltillskott till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB på högst 400 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 7 punkt 6.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S991012
M103004
MP20212
FP19005
C18005
SD01900
V00181
KD15004
-0001
Totalt256203934

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Internationella insatser för bistånd och millenniemålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U214 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 2,
2011/12:U223 av Anita Brodén (FP) yrkande 1,
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 12 och
2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 10 och 22.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M102014
MP23002
FP19005
C18005
SD19000
V00181
KD15004
-0001
Totalt1961001934

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Skuldavskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U286 av Mikael Oscarsson och Caroline Szyber (båda KD) och
2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 4 (V)

4. System för skuldavskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:U322 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 5 (MP, V)

5. Styrning, kontroll och öppenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U5 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 6,
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 7 i denna del,
2011/12:U322 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 6 och
2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1-3.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M103004
MP02302
FP19005
C18005
SD19000
V01801
KD15004
-0001
Totalt174141034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Styrning av Swedfund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Sk206 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 4 och 5.

Reservation 7 (V)

7. PGU och fattigdomsbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 2 och 4 samt
2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 5 och 6.

Reservation 8 (MP, V)
Reservation 9 (S)

8. Demokrati och mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U207 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 8 och
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 13.

Reservation 10 (S, MP, V)

9. Miljö och klimat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 5.

10. Jämställdhet och hbt-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U204 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 14 och 15,
2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 7,
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 10 och
2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980113
M103004
MP23002
FP19005
C18005
SD19000
V01801
KD15004
-0001
Totalt29518135

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Beställningsbemyndigande för anslag 1:1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslag 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 44 535 000 000 kr 2013-2028.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 7 punkt 2.

12. Beställningsbemyndigande för anslag 2:1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 100 000 000 kr 2013-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 7 punkt 7.

13. Beställningsbemyndigande för anslag 1:5

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2012 för ramanslag 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kr 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 7 punkt 9.

14. Internationella definitioner av bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 7 i denna del och
2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 8 och 20.

Reservation 12 (S, MP)
Reservation 13 (V)

15. Könsmaktsperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:U5 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 14 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M103004
MP02302
FP19005
C18005
SD19000
V01801
KD15004
-0001
Totalt27441034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. SRHR och människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:U4 av Julia Kronlid (SD) yrkandena 1-5.

Reservation 15 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M103004
MP23002
FP19005
C18005
SD01900
V18001
KD15004
-0001
Totalt29619034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Resultatredovisning och resultatanalys

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:U5 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3.

Reservation 16 (MP, V)

18. Jämställdhet i multilaterala organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:U5 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 17 (MP, V)

19. Information och opinionsbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:U5 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 18 (MP, V)

20. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U215 av Christina Karlsson (S),
2011/12:U223 av Anita Brodén (FP) yrkandena 2 och 4,
2011/12:U253 av Irene Oskarsson (KD),
2011/12:U273 av Finn Bengtsson m.fl. (M),
2011/12:U277 av Peter Rådberg m.fl. (MP),
2011/12:U295 av Thomas Strand m.fl. (S) yrkandena 2-4,
2011/12:U301 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M),
2011/12:U314 av Krister Hammarbergh (M),
2011/12:U316 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),
2011/12:U317 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) och
2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 15.

21. Skrivelse om biståndets resultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:167 till handlingarna.