Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets bet 2012/13:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 december 2012

Beslut

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att biståndsramen för 2013 ska vara 38,2 miljarder kronor. Det motsvarar 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI. Utgiftsområdet Internationellt bistånd får drygt 31 miljarder kronor under 2013. Mest pengar går till biståndsverksamhet (28,8 miljarder) och reformsamarbete i Östeuropa (1,3 miljarder).

Utrikesutskottet har förberett riksdagens beslut. Det finns en samsyn i utskottet om att utvärderingen av svenskt bistånd behöver reformeras. Regeringen förbereder en omstrukturering av myndigheten Sadev, och utskottet vill att regeringen samråder med riksdagen. Regeringen bör sträva efter en bred politisk enighet kring den framtida verksamhetsutformningen. Budgetpropositionen innehåller ett anslag för avveckling av Sadev. Riksdagen beslutade att ersätta detta anslag med ett nytt anslag för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Bakom beslutet om att utvärderingen ska reformeras står Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.

Riksdagen anser i likhet med regeringen att de tre tematiska prioriteringarna för utvecklingssamarbetet ger grundläggande förutsättningar för att stimulera utvecklingens drivkrafter. Prioriteringarna är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat respektive främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utveckling.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till prop. 2012/13:1 utg.omr. 7 punkterna 1-8, 10 och 11. Delvis bifall till prop. 2012/13:1 utg.omr. 7 punkt 9 och motionerna 2012/13:U281 yrkande 1, 2012/13:U286 i denna del, 2012/13:U288 yrkande 14, 2012/13:U318 yrkande 2 och 2012/13:U341 yrkande 7. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-11-22
Justering: 2012-11-27
Betänkande publicerat: 2012-11-28
Trycklov: 2012-11-27
Reservationer 14
bet 2012/13:UU2

Alla beredningar i utskottet

2012-11-22, 2012-11-13, 2012-11-06, 2012-10-25

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att biståndsramen för 2013 ska vara 38,2 miljarder kronor. Det motsvarar 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI. Utgiftsområdet Internationellt bistånd får drygt 31 miljarder kronor under 2013. Mest pengar går till biståndsverksamhet (28,8 miljarder) och reformsamarbete i Östeuropa (1,3 miljarder).

Det finns en samsyn i utrikesutskottet om att utvärderingen av svenskt bistånd behöver reformeras. Regeringen förbereder en omstrukturering av myndigheten Sadev, och utskottet vill att regeringen samråder med riksdagen. Regeringen bör sträva efter en bred politisk enighet kring den framtida verksamhetsutformningen. Budgetpropositionen innehåller ett anslag för avveckling av Sadev. Utskottet föreslår att detta anslag ersätts av ett nytt anslag för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete. Utskottet gör sitt ställningstagande med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Bakom förslaget om att utvärderingen ska reformeras står Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.

Utskottet anser i likhet med regeringen att de tre tematiska prioriteringarna för utvecklingssamarbetet ger grundläggande förutsättningar för att stimulera utvecklingens drivkrafter. Prioriteringarna är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat respektive främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utveckling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-05
4

Beslut

Beslut: 2012-12-06
16 förslagspunkter, 8 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Biståndsram, anslagsfrågor inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Biståndsramen
Riksdagen fastställer biståndsramen för 2013 till 1 procent av den bruttonationalinkomst för 2013 som beräknats vid budgeteringstillfället.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 7 punkt 1 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

b) Anslag och anslagsvillkor för 2013 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet angivit, för budgetåret 2013 anslag under utgiftsområde 7 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3 i betänkandet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 7 punkt 11, bifaller delvis proposition 2012/13:1 utgiftsområde 7 punkt 9 och motionerna
2012/13:U281 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:U286 av Julia Kronlid m.fl. (SD) i denna del,
2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 14,
2012/13:U318 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 2 och
2012/13:U341 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 7 och
avslår de övriga motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

c) Bemyndigande om garantier för biståndsverksamhet
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 7 punkt 3.

d) Bemyndigande om garantier för EIB-lån
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för de lån som Europeiska investeringsbanken lämnar inom ramen för Lomé IV Bis och Cotonouavtalet som inklusive tidigare lämnade garantier uppgår till högst 23 575 651 euro.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 7 punkt 4.

e) Bemyndigande om garantier för NIB:s miljöinvesteringslån
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till ett belopp av högst 103 720 437 euro.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 7 punkt 5.

f) Godkännande av Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i AfDB och bemyndigande om garantier till följd av kapitalhöjningen
Riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) som innebär att Sverige under 2013-2020 till AfDB ska inbetala 20 059 000 kronor och bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till AfDB som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 971 040 000 Units of Account (UA).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 7 punkt 6.

g) Bemyndigande om kapitaltillskott till Swedfund
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 besluta om kapitaltillskott till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB på högst 400 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 7 punkt 7 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M950012
MP50182
FP20004
C19004
SD01802
V40114
KD15004
PP0000
-0000
Totalt252182950

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Internationella insatser för bistånd och millenniemålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2,
2012/13:U233 av Anita Brodén (FP) yrkande 1,
2012/13:U282 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 3,
2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 5 samt
2012/13:U315 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 2 (MP, SD, V)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M950012
MP02302
FP20004
C19004
SD00182
V01504
KD15004
PP0000
-0000
Totalt243381850

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Inriktning på EU-biståndet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20 och
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 11.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S193018
M950012
MP02302
FP20004
C19004
SD18002
V01504
KD15004
PP0000
-0000
Totalt168131050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Skuldavskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 21 och 22 samt
2012/13:U341 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M950012
MP02302
FP20004
C19004
SD18002
V01504
KD15004
PP0000
-0000
Totalt26038051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Dacregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:U238 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 6 (MP, V)

6. Vissa frågor om styrning och öppenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15 och
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 7 (S, MP, V)

7. Miljö och klimat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U282 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 4,
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 9,
2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 9, 11 och 19 samt
2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP, V)

8. SRHR, hbtq

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8 och
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 25.

Reservation 10 (MP, V)

9. Beställningsbemyndigande för anslag 1:1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslag 1:1 Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 52 700 000 000 kronor 2014-2023.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 7 punkt 2.

10. Beställningsbemyndigande för anslag 2:1

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 280 000 000 kronor 2014-2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 7 punkt 8.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M940013
MP23002
FP20004
C19004
SD01802
V15004
KD15004
PP0000
-0000
Totalt27918052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Beställningsbemyndigande för anslag 1:5

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 2013 för anslag 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 22 000 000 kronor 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 7 punkt 10.

12. Vissa övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

13. Styrning och resultatuppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 12 i denna del,
2012/13:U318 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 7 och
2012/13:U341 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 12 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M950012
MP02302
FP20004
C19004
SD18002
V01504
KD15004
PP0000
-0000
Totalt167132050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Jämställdhetsperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A386 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 13 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M950012
MP02302
FP20004
C19004
SD18002
V01504
KD15004
PP0000
-0000
Totalt26138050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. MR i biståndet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U1 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och
2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 14 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M950012
MP22003
FP20004
C19004
SD01802
V15004
KD15004
PP0000
-0000
Totalt28018051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Skrivelse om biståndets resultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:164 till handlingarna.